Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3KJ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa oraz posługiwać się językiem litewskim na poziomie co najmniej A2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem dialektalnym współczesnego języka litewskiego. Na zajęciach będą również zaprezentowane główne metody badań dialektologicznych oraz wybrane zagadnienia historii dialektologii litewskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z odmianami dialektalnymi współczesnego języka litewskiego.

Na wstępie zostanie podany przegląd metod badań dialektologicznych (zapoznanie z atlasami gwarowymi, specyfiką badań terenowych), historią dialektologii litewskiej, zostaną zaprezentowane prace z leksykografii gwarowej, monografie.

Studenci zostaną zapoznani z podziałem obszaru współczesnego języka litewskiego na dialekty auksztocki i żmudzki (aukštaičių tarmė ir žemaičių tarmė) i mniejsze jednostki dialektalne (patarmės), z ich cechami fonetycznymi, gramatycznymi i leksykalnymi, także z głównymi cechami gwar języka litewskiego poza terytorium Litwy, szczególnie w Polsce – w regionie Sejn i Puńska.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa (2004). Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. (Priedas: kompaktinė plokštelė, žemėlapis). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ss. 328.

Literatura dodatkowa:

1. Tamara Buch (1998). Onomastyka Sejneńszczyzny. In: Tamara Buch: Opuscula Lithuanica. Wydał Wojciech Smoczyński. Seria: Baltica Varsoviensia, tom I, Warszawa, s. 287-337.

2. Michał Hasiuk (1978). Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej. Poznań.

3. Lietuvių tarmės. Kompiuterinis žodynas. I dalis.

4. Danguolė Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Laura Geržotaitė, Nijolė Birgelienė (2016). Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ss. 504.

5. Kazys Morkūnas, red. (1997). Lietuvių kalbos atlasas 1: Leksika. Vilnius: Mokslas.

6. Kazys Morkūnas, red. (1982). Lietuvių kalbos atlasas 2: Fonetika. Vilnius: Mokslas.

7. Jowita Niewulis-Grablunas (2015). Gwara puńska. Wokaliczny system fonologiczny. Poznań: Wydawnictwo Rys Seria: Poznańska Biblioteka Bałtystyczna, ss. 176.

8. Danuta Roszko (2006). Funkcjonalne odpowiedniki litewskiego perfectum w litewskiej gwarze puńskiej i w języku polskim. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, ss. 177.

9. Danuta Roszko (2015). Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (Na tle literackich języków polskiego i litewskiego). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, ss. 342.

10. Wojciech Smoczyński (2001). Szkic morfologiczny gwary puńskiej (wraz z tekstami gwarowymi). In: Wojciech Smoczyński: Język litewski w perspektywie porównawczej. Seria: Baltica Varsoviensia, tom III. Kraków, s. 279-305.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- wymienia główne cechy fonetyczne, leksykalne i gramatyczne dialektów auksztockiego i żmudzkiego oraz główne cechy gwar języka litewskiego na terytorium Polski;

- porównuje metody badań dialektologicznych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- odróżnia wypowiedź w litewskim języku literackim od wypowiedzi gwarowej w tym języku;

- powtarza nieskomplikowany tekst, szczególnie z gwar auksztockich, zapisany w transkrypcji dialektologicznej;

(POSTAWY)

- integruje wiedzę o języku literackim i o odmianach dialektalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega bieżąca praca na zajęciach (frekwencja: 5 proc., przygotowanie do zajęć i aktywność: 25 proc.) oraz zaliczenie końcowe (70 proc.), które jest przeprowadzone w formie rozmowy na podany temat z zakresu zagadnień omawianych na konwersatorium.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne będą prowadzone synchronicznie z wykorzystaniem narzędzia Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)