Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2KJ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze 1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach „Wstęp do językoznawstwa” i przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach „Wstęp do językoznawstwa” i przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- analizuje podstawowe zjawiska i procesy językowe z zakresu tematycznego, którego dotyczy konwersatorium;

- operuje siatką podstawowych pojęć i terminów językoznawczych;

- potrafi dobrać odpowiednią metodologię służącą do opisu zjawisk językowych;

- rozumie wpływ języka na konceptualizacją świata.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy przeprowadzany w formie pisemnej zawierający pytania otwarte oraz pytania wyboru, czas pisania: 90 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnym teoriom semantycznym. Omówione zostaną zagadnienia związane ze współczesnym rozumieniem semantyki oraz leksyki w ujęciu generatywnym i kognitywnym, czyli dwóch najbardziej prominentnych nurtów współczesnego językoznawstwa. Poruszone zostaną zagadnienia rozumienia pojęć uniwersalizmu i relatywizmu językowego, etnolingwistyki, socjolingwistyki oraz metodologia, która może stanowić pomoc podczas analizy tekstów.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zagadnień:

1. Problemy teoretyczne semantyki.

2. Semantyka generatywna.

3. Semantyka kognitywna.

4. Model sens↔tekst.

5. Leksykologia.

6. Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego rekonstrukcji,

7. Hipoteza Sapira – Whorfa.

8. Język w kontekście kultury.

9. Słownictwo jako interpretowanie świata.

10. Wybrana problematyka mitologii litewskiej w ujęciu Greimasa.

Literatura:

Bartmiński, Jerzy (2001), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Brückner Aleksander (1979), Starożytna Litwa, ludy i Bogi. Olsztyn: Pojezierze

Čepienė Irena (1992), Lietuvių Etninės Kultūros Istorija. Kowno: Šviesa

Dundulienė, Pranė (1988). Lietuvių Liaudies Kosmologija. Wolno: Mokslas

Greimas, Algirdas J. (2007), O Bogach i Ludziach, Studia o mitologii litewskiej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki

Grzegorczykowa Renata (2001), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydanie 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Jakaitienė Evalda (2009), Leksikologija. Vilnius: VU leidykla

Langacker, Ronald (2011) Gramatyka kognitywna Wprowadzenie, Wydanie 1. Kraków: Universitas

Levi-Strauss (2000) Struktura mitu w Antrolopologia strukturalna, Warszawa 185-208

Polański Kazimierz (1993), red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.

Propp Władimir I. (1976), Morfologia bajki. Warszawa:

Sabaliauskas Algirdas (1986), Mes Baltai. Kowno: Šviesa

Smoczyński Wojciech (2001), Język litewski w perspektywie porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Smoczyński Wojciech (2007) Słownik etymologiczny języka litewskiego. Lietuvių kalbos etimologinis žodynas. Wilno: Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)