Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła tradycji krajów bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1ZTK
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła tradycji krajów bałtyckich
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jak w przypadku pozostałych przedmiotów wstępnych, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentowanie szeroko pojętych źródeł kultury krajów bałtyckich. Uczestnicy kursu zapoznają się z różnorodnym dziedzictwem kulturowym Litwy oraz Łotwy. Uczą się wskazywać cechy uniwersalne kultur bałtyckich oraz takie, które wyróżniają je spośród innych kultur europejskich.

Program przedmiotu zakłada prezentację wybranych treści z zakresu mitologii, folkloru, etnografii, sztuk plastycznych, literatury pięknej i ludowej, muzyki itd., które wpłynęły (lub wpływają obecnie) na powstanie swoistego charakteru kultury i mentalności Litwinów i Łotyszy.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

- nawiązanie do wcześniejszej wiedzy na temat kultury Litwy i Łotwy zdobytej w ramach programu „Wiedzy o krajach bałtyckich”, pogłębienie wiedzy o korzeniach kultury Litwy;

- uczestnicy kursu zyskują podstawową wiedzę z zakresu tradycji kultury europejskiej, a następnie z zakresu historii oraz kultury bałtyckiej, jak również późniejszych faktów historycznych i kulturowych, mających wpływ na kształtowanie się tożsamości mieszkańców Litwy i Łotwy; zapoznają się z najważniejszymi informacjami na temat kultur litewskiej i łotewskiej, jak również z wybranymi opracowaniami, analizującymi dawną i współczesną kulturę krajów bałtyckich;

- podczas zajęć pojawić się mogą nawiązania do ważnych i aktualnych wydarzeń związanych z prezentacją kultury Litwy i Łotwy w Polsce.

Literatura:

Wybrana literatura w j. polskim:

1. Brűckner Aleksander, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1985.

2. Čepienė Irena, Historia litewskiej kultury etnicznej, Kaunas 2000.

3. Greimas Algirdas J., O bogach i ludziach, Kęty 2007.

4. Jackiewicz Mieczysław, Leksykon kultury litewskiej, Warszawa 2005.

5. Jucewicz Ludwik A., Wspomnienia Żmudzi, Wilno 1841.

6. Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 5. Litwa, Wrocław-Poznań 1962.

7. Kraszewski, Józef I., Witolorauda, Wilno 1840, wyd. 2 1846.

8. Miłosz Oskar, Legendy i podania litewskie, Olsztyn 1985.

9. Narbutt Teodor, Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1, Mitologia litewska, Wilno 1835.

10. Pietkiewicz Kazimierz, Etnografia Łotwy. Kultura materialna, Wrocław 1967.

11. Siemieński Lucjan, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 1975 [1845].

12. Tołłoczko Zdzisława i Tomasz, Architectura sine historiae nihil est. Z dziejów architektury i urbanistyki ziem Łotwy, Kraków 2013.

13. Ulanowska Stefania, Łotysze Inflant polskich a w szczególności gminy Wielońskiej, powiatu Rzeżyckiego. Obraz etnograficzny, cz. III, Podania. Baśnie. Fraszki, itd., w: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. XVIII, 1895, s. 232-490.

14. Zahorski Władysław, Podania i legendy wileńskie, Gdańsk 1991 [1925].

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie miejsce i znaczenie filologii w relacji do innych nauk humanistycznych;

- zna i rozumie źródła tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej oraz podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa;

- potrafi dekodować wątki kulturowe w literaturze i sztuce Litwy i Łotwy;

- potrafi krytycznie spojrzeć na proces historycznoliteracki i właściwie usytuować w nim wybrane zjawiska społeczno-kulturowe z obszaru Litwy i Łotwy;

- jest gotów do właściwej oceny znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

-wyraża zainteresowanie samodzielnym pogłębianiem wiedzy z zakresu tradycji litewskiej i łotewskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze;

b) aktywny udział w zajęciach;

c) prezentacja multimedialna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Justyna Prusinowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Historia folklorystyki litewskiej i łotewskiej. Przegląd źródeł.

2. Polskie zainteresowania folklorem Litwy i Łotwy.

3. Ludowe pieśni litewskie.

4. Z szafy Krišjānisa Baronsa czyli łotewskie pieśni ludowe.

5. Bajki ajtiologiczne.

6. Podania i legendy litewskie i łotewskie.

7. Miejsca na mapie dla Litwinów i Łotyszy wyjątkowe.

8. Mitologia Bałtów (także Prusów).

9. Romantyzm a folklor i mitologia. Eposy ludowe.

10. Kultura materialna.

11. Budownictwo ludowe. Skanseny.

12. Sztuka sakralna. Krzyże i krikštai.

13. Styl narodowy w architekturze.

14. Litewskość i łotewskość w sztukach plastycznych i muzyce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)