Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o krajach bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1WKB
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o krajach bałtyckich
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości o Litwie i Łotwie, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci uzyskują podstawową wiedzę o położeniu, zasobach naturalnych, składzie narodowościowym, strukturze wyznaniowej, kulturze, historii, gospodarce oraz polityce Litwy i Łotwy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie ogólnych wiadomości dotyczących specyfiki obszaru, tradycji i obyczajów, kultury, gospodarki, transformacji w latach 1988-1991. Szczególną uwagę zwraca się na dzieje współczesne, na wydarzenia, zjawiska i procesy oraz tendencje rozwoju Litwy i Łotwy w zjednoczonej Europie.

Aktywny udział studentów w zajęciach (samodzielna lektura materiałów źródłowych, wygłaszanie referatów) ma na celu kształtowanie nawyku samodzielnego poszerzania wiedzy o obszarze.

Literatura:

Semestr I – Litwa

1. Litwa. Zarys wiedzy o kraju, red. B. Piasecka. Vilnius 2007.

2. L. Laučkaitė: Współczesna sztuka wobec tradycji. „Konteksty” 1993, nr 3-4.

3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Twórczość, osobowość, środowisko. Kaunas 2001.

4. Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie. PiW 2010.

Dodatkowo – materiały przygotowane przez prowadzącego.

II semestr - Łotwa

1. Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na ziemi łotewskiej w XX i na początku XXI wieku, Sprawy Narodowościowe, nr 49/2017.

2. Michaliszyn M., Początek trzeciego przebudzenia narodowego Łotwy – Trzeciej Atmody. Odzyskanie niepodległości. Społeczeństwo i Polityka. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, z. 3/2016, 173-190.

3. Smarzewska A., Przez trudy do gwiazd, „Przegląd Bałtycki”, 29 lipca 2018.

4. Szczygielski M., Na strategicznym pograniczu. Łotwa pomiędzy Rosją i Zachodem, Centrum Stosunków Międzynarodowych, nr 4/2015.

5. Wilczewski D., Polacy na Łotwie, w: Mniejszość polska na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie: uwarunkowania, stan aktualny, perspektywy, red. T. Stępniewski, Lublin 2020, s. 83-112.

Dodatkowo: materiały przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- wymienia podstawowe fakty decydujące o specyfice obszaru;

- posiada pogłębioną wiedzę o związkach historyczno–kulturowych pomiędzy Łotwą a Polską oraz Litwą a Polską;

- orientuje się w aktualnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej i kulturalnej na Łotwie i Litwie;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- samodzielnie interpretuje zjawiska polityczne oraz społeczno-kulturowe na Łotwie i sytuuje je w kontekście tendencji europejskich;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- jest gotów do samodzielnego zgłębiania wiedzy z zakresu wiedzy o obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym);

b) pozytywna ocena z testu śródsemestralnego;

c) zaliczenie końcowego kolokwium ;

d) wygłoszenie referatu na wybrany temat;

e) aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)