Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1WJO
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie kluczowych problemów z zakresu językoznawstwa ogólnego, takich jak istota i struktura języka oraz obszary zainteresowań językoznawstwa. Wykład pozwoli również studentom zapoznać się z niektórymi z najnowszych rozwiązań metodologicznych i praktyk analitycznych stosowanych we współczesnym językoznawstwie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie kluczowych problemów z zakresu językoznawstwa

ogólnego, takich jak:

1. Definicja języka naturalnego.

2. Istota i struktura języka.

3. Język jako system znaków.

4. Obszary zainteresowań językoznawstwa.

5. Podstawowe zagadnienia fonetyki i fonologii.

6. Podstawowe zagadnienia morfologii.

7. Podstawowe zagadnienia składni.

8. Podstawowe zagadnienia semantyki.

9. Podstawowe zagadnienia pragmatyki.

10. Podstawowe zagadnienia leksykologii.

11. Sposoby klasyfikowania języków naturalnych.

12. Typologia językowa.

13. Uniwersalizm i relatywizm w językoznawstwie.

14. Diachroniczna analiza językoznawcza.

15. Związki języka ze społeczeństwem.

16. Podstawy socjolingwistyki.

17. Podstawy psycholingwistyki.

18. Podstawy etnolingwistyki.

19. Historia językoznawstwa.

20. Współczesne kierunki językoznawcze (strukturalizm, generatywizm, kognitywizm).

Literatura:

J. Apresjan (1978), Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej, Warszawa, PIW.

J. Apresjan (1980), Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław, Ossolineum.

M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska (2005), red., Język polski. Kompendium, Warszawa, Świat Książki.

M. Grochowski (1982), Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń. Wydawnictwa UMK.

R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (1998), red., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wydanie drugie, zmienione, Warszawa, PWN.

R. Grzegorczykowa (2008), Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, PWN.

Cz. Lachur (2004), Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

J. Lyons (1975), Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, PWN.

J. Lyons (1984), Semantyka, tom 1, Warszawa, PWN.

J. Lyons (1989), Semantyka, tom 2, Warszawa, PWN.

T. Milewski (2006), Językoznawstwo, Warszawa, PWN.

A. Nagórko (1996), Zarys gramatyki polskiej, Warszawa, PWN.

J. Perlin (2005), Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa, Dialog.

K. Polański (1993), red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.

Z. Saloni, M. Świdziński (1987), Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN.

A. Weinsberg (1983), Językoznawstwo ogólne, Warszawa, PWN.

A. Wierzbicka (1967), O języku dla wszystkich, Warszawa, Wiedza Powszechna.

S. Urbańczyk, M. Kucała (1999), red., Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, Ossolineum.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- zidentyfikować podstawowe zjawiska i procesy językowe z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki i dokonać ich opisu z perspektywy synchronicznej, diachronicznej i społecznej;

- rozpoznać najistotniejsze cechy typologiczne języków naturalnych i zaproponować ich analizę teoretyczną;

- operować siatką podstawowych pojęć i terminów językoznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie pisemnego testu zawierającego pytania otwarte oraz pytania wyboru, czas pisania: 90 minut.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)