Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja językowa tekstu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2RJ1
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja językowa tekstu I
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student I roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej.


Wysoka kultura języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu.

Pełny opis:

1. Znaki korektorskie.

2. Omówienie zasad adiustacji językowo-stylistycznej i korekty, różnice między nimi.

3. Granice ingerencji redaktora w tekst.

4. Najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i zmiany polskiej pisowni.

5. Poprawianie i szczegółowe opisywanie błędów i usterek leksykalnych, semantycznych oraz gramatycznych w tekstach autentycznych i preparowanych.

6. Najtrudniejsze kwestie z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2012.

Strona internetowa Rady Języka Polskiego z uchwałami ortograficznymi: www.rjp.pan.pl.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. rozpoznać najczęstsze błędy językowe z zakresu fleksji, składni, interpunkcji, ortografii, stylistyki i semantyki językowej.

2. posługiwać się znakami korektorskimi.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. dokonać redakcji językowej tekstów – artykułów, fragmentów książek itp.

2. dokonać czynności adiustacyjnych z uwzględnieniem perspektywy autora tekstu, obowiązujących norm poprawności językowej oraz zgodnie z przyjętymi zasadami podziału pracy w wydawnictwie.

POSTAWY

1. rozumieć podstawy korekty wydawniczej w zależności od specyfiki tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub projekt.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Tomasz Karpowicz, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Katarzyna Maciejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)