Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2EL
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla studentów realizujących specjalizację redaktorsko-wydawniczą.


Pobieżna znajomość rodzajów i funkcji publikacji leksykograficznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w zagadnienia edytorstwa leksykograficznego. Będzie on realizowany poprzez przedstawianie różnych aspektów edycji dzieł leksykograficznych oraz warsztatu leksykografa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie systematycznie przedstawić wiedzę na temat istoty edytorstwa leksykograficznego, historycznego rozwoju jego technik oraz warsztatu edytora-leksykografa w odniesieniu do różnych typów słowników.

Słuchacze zapoznają się także z etapami tworzenia słownika jako dzieła z zakresu edytorstwa naukowego. Prezentacja treści odwołuje się do prac edytorskich nad konkretnymi opracowaniami z zakresu leksykografii i pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak powstaje słownik.

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

1. Umie opisać aparat naukowy niezbędny w pracy leksykografa oraz zna podstawową terminologię.

2. Potrafi wskazać główne tendencje w polskiej leksykografii i

scharakteryzować najważniejsze czynniki mające wpływ na jej

rozwój w poszczególnych okresach.

3. Zna i rozumie rolę leksykografii w kształtowaniu kultury.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Umie przedstawić elementy warsztatu edytorskiego leksykografa

na podstawie różnych opracowań leksykograficznych

historycznych i współczesnych.

2. Umie wykorzystać narzędzia niezbędne w pracy leksykografa.

3. Potrafi krytycznie oceniać dostępne na rynku publikacje

leksykograficznie.

POSTAWY

1. Postrzega edytorstwo leksykograficzne jako zespół umiejętności z

różnych dziedzin, uwzględnia i rozumie zależności między nimi.

2. Rozumie i krytycznie odnosi się do norm edytorskich w zależności

od specyfiki wydawanych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Oddanie pracy zaliczeniowej.

3. Zdanie egzaminu pisemnego w sesji egzaminacyjnej semestru, w

którym odbywały się zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)