Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy prezentacji tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1B1FP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Formy prezentacji tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 2. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają charakter warsztatowy, w założeniu mają doskonalić indywidualne kompetencje studentek i studentów w zakresie sztuki prezentacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą doskonalenia sztuki wystąpień i prezentowania, szczególnie w odniesieniu do tekstów literackich (własnych lub cudzych). Nacisk kładziemy na przećwiczenie różnych form i gatunków wystąpień publicznych, na skuteczną performatykę, a także na rozwój kompetencji w zakresie emisji i higieny głosu.

Pełny opis:

Przedmiot łączy umiejętność pracy z tekstem literackim, szczególnie jego potencjałem perswazyjnym i interpretacyjnym oraz kompetencje w zakresie retorycznego actio/pronuntiatio.

W formie warsztatowej słuchacze będą doskonalić osobiste kompetencje związane z wystąpieniami publicznymi oraz umiejętność opracowywania gotowych tekstów pod kątem performatywnym. Przedmiot obejmuje dwa moduły warsztatowe: na temat form prezentacji tekstu literackiego (20h) oraz związany z emisją i higieną głosu (10h).

[Moduł prezentacyjny]

W trakcie zajęć warsztatowych omówimy i przećwiczymy m.in. następujące zagadnienia:

1. Techniki autoprezentacji

2. Formaty wystąpień

3. Projektowanie sytuacji mówienia publicznego

4. Komfort wystąpień publicznych

5. Sposoby i kanały prezentacji tekstu

6. Performatywność tekstu literackiego

7. Potencjał perswazyjny tekstu literackiego

8. Prezentowanie na żywo vs nagrywanie/odtwarzanie prezentacji

9. Wykorzystanie mediów, także społecznościowych do prezentowania tekstów literackich

10. Narzędzia cyfrowe i interaktywne w prezentacji tekstów literackich

Istotnym elementem pracy w trakcie zajęć będą wystąpienia publiczne wystąpienia i twórczy udział w dyskusji. Autoocena oraz wzajemna ocena przygotowywanych wystąpień będą oparte na założeniach krytyki konstruktywnej.

[Moduł emisji głosu]

Celem warsztatów jest przygotowanie do głosowej interpretacji tekstu.

1. Przedstawienie uwarunkowań prawidłowej emisji głosu i właściwej artykulacji oraz zasad higieny pracy głosem.

2. Przygotowanie ciała do pracy głosem: prawidłowa postawa, techniki redukcji niepotrzebnych napięć w obszarach tworzenia głosu, swobodny oddech.

3. Ćwiczenia fonacyjne. Poszukiwanie wygodnego i estetycznego brzmienia dźwięku.

4. Średnica głosu, stabilizacja i wzmacnianie dźwięku.

5. Usprawnianie narządów mowy, rozgrzewki artykulacyjne, Praca nad spółgłoskami i samogłoskami języka polskiego- wyrazistość, precyzja, otwartość, nośność.

6. Cechy prozodyczne mowy. Intonacja, akcent, rytm, iloczas, tempo mowy, pauzy.

Poszczególne zagadnienia i tematy podejmowane w trakcie zajęć mogą być modyfikowane w zależności od prowadzących oraz zainteresowań i preferencji grupy.

Literatura:

[Moduł prezentacyjny]

Podstawą merytoryczną zajęć są autorskie materiały przygotowywane przez prowadzącego i udostępniane słuchaczom w trakcie zajęć.

Pozostałe źródła:

1. Korolko M., „Sztuka retoryki", (1998), Warszawa, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna".

2. Leary M., (2017), „Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji", Gdańsk, GWP.

3. Orłoś M. (2018), „O sztuce wystąpień publicznych", Warszawa, Wydawnictwo RM.

4. Trojanowski M., (2018), „Prezentacje i wystąpienia w biznesie. Istota, uwarunkowania, badania", Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

[Moduł emisji głosu]

Poradniki zawierające zestawy ćwiczeń dotyczących oddechu, głosu i artykulacji:

1. Toczyska B., (2016), Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Gdańsk, Harmonia Universalis.

2. Walczak- Deleżyńska M., (2001), Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, oddz. we Wrocławiu.

3. Toczyska B., (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Bednarek J. (2002), Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji.

5. Linklater K., (2012), Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową, Kraków, PWST im. L. Solskiego.

6. Ciecierska-Zajdel B., (2012), Trening głosu, Warszawa, Edgard.

Podręczniki poświęcone m.in. wybranym aspektom doskonalenia głosu i artykulacji w logopedii artystycznej i medialnej:

1. Logopedia artystyczna, (2016), red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis.

2. Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, (2020), red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis.

Publikacje poświęcone poprawności wymawianiowej:

1. Karpowicz T. (2012), Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, r. Wymowa, PWN, Warszawa, s.15-58.

2. Logopedia artystyczna, (2016), red. B. Kamińska, S. Milewski, Część II. Wymowa i prozodia – aspekty normatywne, opisowe, kierunki zmian, s. 80-229, Gdańsk, Harmonia Universalis.

3. Dunaj B. (2006), Zasady poprawnej wymowy polskiej, Język Polski LXXXVI 3, s. 161-172.

4. Michałowska D. (2006), O polskiej wymowie scenicznej, Wyd. PWST, Kraków

5. Madejowa M. (1992), Nauka o języku w szkole. Zasady współczesnej wymowy polskiej (w zakresie samogłosek nosowych i grup spółgłoskowych) oraz ich przydatność w praktyce szkolnej, Język Polski LXXII 2-3, s. 187-198.

6. Jadacka H. (2011), Wymowa grup spółgłoskowych w perspektywie glottodydaktycznej (norma a uzus elity), w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa, s. 451-463.

7. Lubaś W.(2006), Język w komunikacji, perswazji i reklamie, r. Przegląd wybranych zagadnień poprawnościowych. Zagadnienia fonetyczne, Dąbrowa Górnicza, s. 69-78.

8. Zajda A. (1977), Problemy wymowy polskiej w ujęciu słownika, w: Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś, M. Madejowa, PWN Warszawa-Kraków, s. XXVII-XXXIX.

9. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, (1993), red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, Kraków-Katowice, TMJP.

Efekty uczenia się:

[Moduł prezentacyjny]

WIEDZA

Student/studentka:

- zna podstawowe zasady organizacji wystąpienia publicznego,

- zna różne formaty wystąpień publicznych i ich charakterystyczne cechy,

- zna retoryczne zasady obejmujące antyczne memoria i actio.

- ma wiedzę na temat możliwości interpretacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI

Student/studentka:

- potrafi skomponować wystąpienie publiczne, odpowiednio dobierając w nim treści,

- potrafi zaaranżować korzystną przestrzeń dla swojego wystąpienia oraz stworzyć audytorium wyobrażone,

- potrafi wykorzystać potencjał perswazyjny tekstu literackiego,

- potrafi przygotować różne formy pomocy werbalnych i wizualnych wspierających wystąpienie publiczne,

- rozpoznaje własne walory autoprezentacyjne i potrafi je wykorzystać w praktyce,

- rozpoznaje własne bariery związane ze skuteczną prezentacją i wie, jak je pokonać.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/studentka:

- umie dobrać stosowne formy prezentacyjne do treści oraz czasu i miejsca wystąpienia,

- rozróżnia i właściwie ocenia kompetencje publiczne w zakresie zajęć

- rozumie uwarunkowania pracy z grupą podczas wystąpień publicznych.

[Moduł emisji głosu]

WIEDZA

Student/studentka:

- zna podstawy budowy narządu głosu i aparatu artykulacyjnego oraz sposób tworzenia dźwięków mowy,

- zna ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny,

- zna zasady poprawnej wymowy dotyczące języka polskiego,

- zna zasady właściwej higieny głosu w pracy zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student/studentka:

- rozpoznaje własne błędy artykulacyjne i emisyjne,

- modyfikuje nieprawidłowe nawyki emisyjne i artykulacyjne,

- kształtuje fonetyczną stronę swoich wypowiedzi zgodnie z normą wzorcową języka mówionego,

- potrafi operować głosem na różnych poziomach dynamiki, tempa i ekspresji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/studentka:

- ma świadomość złożoności problemów związanych z emisją głosu i wpływu jej zaburzenia na komunikację oraz estetykę wypowiedzi,

- akceptuje różnice wynikające z indywidualnych zdolności i możliwości głosowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- frekwencja (łącznie dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, w obu modułach),

- zaangażowanie w pracę nad przygotowywaniem zadań na zajęcia,

- ocena ciągła pracy własnej nad doskonaleniem swoich predyspozycji,

- projekt zaliczeniowy, związany z publicznym wystąpieniem na zakończenie zajęć.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 2.

Nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności należy zaliczyć w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt. 5 par. 17,

c. par. 33.

Zasady korzystania z narzędzi SI

1. Jeśli osoba studiująca chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Osoba studiująca nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli osoba studiująca wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane dla tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Piotr Sadzik, Joanna Wyszyńska
Prowadzący grup: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)