Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małe formy publicystyczne - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2MF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Małe formy publicystyczne - warsztaty
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach o charakterze warsztatowym przyjrzymy się różnym formom "małej publicystyki". Przećwiczymy sprawne tworzenie treści publicystycznych w oparciu o informacje zastane, kreatywne pomysły na realizację treści i stosowny dobór formy twórczej do tematyki oraz potrzeb odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione i zrealizowane zostaną m.in. następujące tematy:

1. Czym jest publicystyka? Dlaczego w klasycznym ujęciu oddzielamy ją od informacji? Różnice między publicystyką, informacją a komunikacją nakłaniającą.

2. Gdzie, poza chodnikiem, szukać tematów - o inspiracji, odwołaniach, cytatach, skrzydlatych słowach, kulturze remiksu, intertekstualności i multiautorstwie.

3. Publicystyka w mediach tradycyjnych i w mediach "nowoczesnych".

4. Przykładowe małe formy publicystyczne: notka, wywiad, biogram, sylwetka, szkic, mem, komiks, relacja, fotorelacja, felieton, polemika, blog, reportaż - w ujęciu praktycznym i historycznym.

5. Od kogo warto się uczyć - o znaczących przedstawicielach publicystyki i twórcach medialnych, dawnych i współczesnych.

6. Dekonstrukcja. Analiza pragmatyczno-retoryczno-językowa na przykładzie wybitnej publicystyki.

Poszczególne zagadnienia i tematy podejmowane w trakcie zajęć będą modyfikowane w zależności od zainteresowań i preferencji grupy.

Literatura:

1. Bąk, Janina. 2020. Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

2. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka. 2021. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

3. King, Stephen. 2021. Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

4. Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller. 2012 Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

5. Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf, dostęp 12.05.2022.

6. Szczygieł, Mariusz. 2022. Fakty muszą zatańczyć, Warszawa: Dowody na Istnienie.

7. Tkaczyk, Paweł. 2017. Narratologia. Umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie od zawsze. Opanuj ją i rozwiń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz. 2007. Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Absolwent/Absolwentka kursu:

- zna specyfikę różnego rodzaju tekstów publicystycznych,

- zna rys historyczny różnych gatunków publicystycznych,

- zna wybitnych przedstawicieli rodzimej publicystyki,

- potrafi odwołać się do tradycyjnych kanonów gatunków publicystycznych,

- rozumie różnicę pomiędzy treściami publicystycznymi, informacyjnymi oraz perswazyjnymi,

- rozumie znaczenie znajomości kontekstu, doświadczenia i wiedzy ogólnej dla jakości warsztatu pisarskiego,

- potrafi dopasować formę wyrazu do tematyki i potrzeb odbiorcy,

- potrafi napisać atrakcyjną sylwetkę, wywiad, szkic, fotorelację, wpis w mediach społecznościowych,

- swobodnie operuje środkami językowymi.

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

2. Aktywny i zaangażowany udział w zajęciach grupowych i zadaniach indywidualnych

3. Wysoki poziom prac realizowanych w trakcie kursu

4. Wysoki poziom pisemnej pracy zaliczeniowej, przygotowanej w oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności

W wypadku niemożności uzyskania zaliczenia na zasadach opisanych powyżej (aktywność, prezentacja na forum) z powodu trudności osobistych, indywidualna forma zaliczenia może zostać uzgodniona z prowadzącym tylko i wyłącznie za okazaniem przez studenta dokumentu poświadczającego niedyspozycję (m.in. zaświadczenie z BON, dokumentacja lęku społecznego itp.).

Nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności należy zaliczyć w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt. 5 par. 17,

c. par. 33.

Zasady korzystania z narzędzi SI

1. Jeśli osoba studiująca chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Osoba studiująca nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli osoba studiująca wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)