Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia procesu twórczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia procesu twórczego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje problemy związane z procesem twórczym w różnych obszarach sztuki ze szczególnym uwzględnieniem literatury.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest prezentacja problemów związanych z psychologicznymi podstawami twórczości oraz poznanie elementów procesu twórczego. W ramach zajęć omawiane będą takie zagadnienia jak: cechy osobowości twórczej, rola emocji w procesie twórczym, czynniki stymulujące proces twórczy. Omawiane będą też zagadnienia aktu twórczego oraz problemy samorealizacji i ekspresji twórczej, procesy recepcji oraz zagadnienia z obszaru genetyki tekstu.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu myślenia kreatywnego i innowacyjnego; potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu myślenia kreatywnego i innowacyjnego; jest gotów do przyjmowania nowych idei, zmiany ukształtowanych opinii wynikającą z pozyskanej nowej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium sprawdzające treści realizowane w ramach ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)