Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) - ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S2OJ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) - ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Dyzartria 3007-L1B1DZ
Neuropsychologia 3007-L1B1NP
Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem 3007-L1B1NM-A
Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną 3007-L1B2NI

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w procesie pisania pracy dyplomowej.

Końcowym efektem jest praca magisterska dokumentująca przebieg i wyniki przeprowadzonych przez studenta badań logopedycznych dotyczących jednego z neurogennych zaburzeń mowy: niedokształcenia mowy wskutek niepełnosprawności intelektualnej, niedokształcenia mowy w autyzmie, dyzartrii wrodzonej lub nabytej, z uwzględnieniem psychologicznych/neuropsychologicznych uwarunkowań wybranego zaburzenia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć prowadzący informuje studentów na temat wymogów merytorycznych i redakcyjnych, jakie ma spełniać praca dyplomowa, wspiera studentów w wyborze tematu badania oraz wyjaśnia wątpliwości związane z prowadzonymi badaniami. Badania na wybrany temat student przeprowadza samodzielnie. Samodzielnie również pisze pracę dyplomową, która dokumentuje przebieg i wyniki badań.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę seminaryjną. Podczas zajęć prowadzący:

1. wyjaśnia zasady pisania pracy dyplomowej - wymogi merytoryczne i redakcyjne dotyczące pracy magisterskiej.

2. Studenci prezentują prowadzącemu kolejne fragmenty pracy dyplomowej:

- konspekt pracy;

-rozdział teoretyczny, oparty na analizie literatury fachowej i uzasadnia wybrany sposób opisu;

-rozdział metodologiczny - prezentujący cel i problem badawczy, wybraną metodę oraz narzędzia do badań;

- rozdział prezentujący wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań aż do uzyskania gotowej pracy dyplomowej.

Prowadzący wyjaśnia wątpliwości studentów dotyczące przebiegu badania i prezentacji wyników, udziela wskazówek dotyczących analizy danych.

Studenci prowadzą całe badanie samodzielnie, a prowadzący jedynie udziela im stosownych wskazówek.

Literatura:

1. Brzeziński J., 2002, Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa

2. Łobocki, M.,1990, Metody badań pedagogicznych. Warszawa.

3. Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2011, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk.

4. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), 2017, Logopedia. Pytania i odpowiedzi. T 1. i 2. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole

6. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Opole.

5. Jauer-Niworowska O. Emiluta – Rozya D., 2021, Logopedyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń mowy. Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa.

6. Jauer-Niworowska O., 2016, Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona - nie tylko dyzartria. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki. Warszawa.

7. Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych. Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa.

8. Jauer-Niworowska O., 2021, Psychologiczno-motoryczne podejście do diagnozy i terapii osób z dyzartrią. [w:] Z. Tarkowski (red.), Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy. Wyd. PZWL, Warszawa.

9. Gatkowska I., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej. Wyd. UJ. Kraków.

Efekty uczenia się:

Kurs utrwala i sprawdza:

Wiedzę dotyczącą badanych neurogennych zaburzeń mowy odnośnie

- podstaw teoretycznych klasyfikacji danego zaburzenia;

- jego objawów;

-metod i technik badania logopedycznego związanego z konkretnym, wybranym zaburzeniem mowy.

Umiejętności dotyczące

- samodzielnego doboru literatury dotyczącej wybranego zaburzenia mowy;

- właściwego doboru metodologii , czyli: określenia celu, problemu badawczego, ewentualnie umiejętności postawienia hipotez badawczych, a także doboru narzędzi do badań;

- adekwatnej analizy danych

- logicznie i teoretycznie spójnej prezentacji wyników badań.

Kompetencje dotyczące

- kontaktów z osobą/osobami badanymi

- kontaktów z personelem wielospecjalistycznym w celu przeprowadzenia badania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie prowadzącego podlega aktywność studenta podczas zajęć, czyli:

- gotowość do prezentowania kolejnych fragmentów pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem (patrz opis).

Kolejne, niepełne, lecz logicznie zaprezentowane fragmenty pracy stanowią podstawę do zaliczeń śródrocznych.

Podstawą do końcowego zaliczenia przedmiotu jest prezentacja spójnej teoretycznie i metodycznie pracy dyplomowej. Aby praca dyplomowa mogła być zaliczona:

1. jej treść musi być zgodna z ustalonym i podanym promotorowi tematem;

2. powinna zawierać sensowne uzasadnienie teoretyczne i /lub praktyczne podjętego tematu (np. diagnoza możliwości językowych i komunikacyjnych konkretnego badanego, poszerzenie lub przedstawienie istotnej wiedzy na związanej z danym zaburzeniem mowy);

3. powinna odpowiadać na pytania badawcze postawione w rozdziale metodologicznym;

4. powinna logicznie i spójnie prezentować przebieg i wyniki przeprowadzonego przez studenta badania logopedycznego lub związanego z logopedyczną tematyką (np. badanie wiedzy społecznej na temat wybranego zaburzenia mowy);

5. powinna uzyskać pozytywną ocenę promotora.

Końcowe zaliczenie student uzyskuje na podstawie dostarczenia gotowej do obrony pracy magisterskiej w formie wydrukowanej oraz elektronicznej.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy jest potwierdzenie jej autorskiego (samodzielnego) charakteru przez system antyplagiatowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Literatura:

1. Błeszyński J.J., Kaczorowska-Bray K. (red.), 2015, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Harmonia Universalis. Gdańsk.

2. Chojnicka I., de Innes M., Kwasiborska-Dudek J., 2020, Zaburzenie ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunkowania genetyczne i neurobiologiczne [w:] J. Kwasiborska -Dudek, D. Emiluta-Rozya (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk.

3. Emiluta-Rozya D., 2013, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym. Wyd. Akademii Padagogiki Specjalnej, Warszawa.

4. Jauer-Niworowska O., 2020, Próba porównania zachowań językowych i komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, [w:] J. Kwasiborska -Dudek, D. Emiluta-Rozya (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk.

5. Łasocha A., 2020, Diagnoza rozumienia mowy osób z ASD ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi – propozycja modelu badania, [w:] J. Kwasiborska -Dudek, D. Emiluta-Rozya (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Wyd. Harmonia Universalis. Gdańsk.

6. Mirecka U., Gustaw K., 2006, Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci. Wyd. Continuo. Wrocław.

7. Pilch, T.; Bauman, T. 2001, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.

8. Rocławski B. (red.),1991, Opieka logopedyczna od poczęcia. Uniwersytet Gdański. Gdańsk

9. Rocławski B., 1995, Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka. Glottispol. Gdańsk.

10. Smoczyńska M. i wsp., 2015, Test rozwoju językowego TRJ, Wyd. IBE. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)