Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S2MK1
Kod Erasmus / ISCED: 09.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej o charakterze badawczym. Wykształcenie umiejętności: właściwego doboru narzędzi badawczych, analizy i interpretacji zebranego materiału językowego, konstruowania skutecznego programu terapeutycznego.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z literaturą przedmiotu. Porządkują wiedzę na temat diagnostycznego postępowania logopedycznego i procesu usprawniania. Uczestnicy przygotowują pracę o charakterze badawczym - prowadzą badania eksperymentalne sprawdzające stopień opanowania umiejętności językowego porozumiewania się osób z różnymi zaburzeniami mowy. Zadaniem studenta będzie również opisanie, zinterpretowanie zebranego materiału i jego syntetyczne podsumowanie. W czasie realizacji zajęć studenci będą prezentować fragmenty opracowywanego przez siebie materiału. Przedstawione zagadnienia będą wspólnie omawiane.

Student przygotowuje pracę używając technik informacyjno-komunikacyjnych.

Literatura:

Czaplewska E., Milewski S. (red.), 2011, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk.

Emiluta – Rozya D., 2002, „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, Szkoła Specjalna nr 3.

Emiluta – Rozya D. (1994) „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” CMPP-P MEN 1994

Emiluta – Rozya D. (2008) „Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy” H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya [w:] Diagnoza i Terapia w Logopedii (red.) Porayski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa

Emiluta – Rozya D. (1998) „Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy” [w:] Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy (red.) Rola J., WSPS, Warszawa

Emiluta-Rozya D. (2013) "Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym". Wydawnictwo Akademii Padagogiki Specjalnej, Warszawa.

Fabiszewska-Jaruzelska F. (1991) „Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia”. [w:] (red.) B. Rocławski „Opieka logopedyczna od poczęcia”. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999) „Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole

Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Opole.

Grabias S. (2012). „Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego”. [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Terapia zaburzeń mowy (s. 15–74). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Haman E. i wsp. Obrazkowy test słownikowy -Rozumienie, PTPiP, 2012

Kania J. (2001) „Szkice logopedyczne”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin

Krasowcz-Kupis G. (2004) „Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka.” UMCS, Lublin

Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rocławski B. (1995) „ Słuch fonemowy i fonetyczny”. Teoria i praktyka. Glottispol. Gdańsk

Rocławski B. (red.) (1991) „Opieka logopedyczna od poczęcia”. Uniwersytet Gdański. Gdańsk

Smoczyńska M.(2012) Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI: wyniki badań podłużnych dzieci polskich, [w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. (red.) Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

Smoczyńska M., Haman E., Czapewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M. (2015), Test Rozwoju Językowego TRJ, Instytut Badań Edukacyjnych.

Sołtys-Chmielowicz A. (2008) „Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka.”, Impuls, Kraków

Styczek I. (1982), „Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego”. WSiP, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student:

- pogłębia wiedzę merytoryczną i metodologiczną na temat różnych zaburzeń rozwoju mowy

UMIEJĘTNOŚCI, student:

- potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować poprzez dobór właściwych narzędzi badawczych

- potrafi samodzielnie opisywać, analizować objawy językowe i pozajęzykowe zaburzonego rozwoju mowy

- potrafi w sposób logiczny i uporządkowany przedstawić przebieg działań badawczych

- używa technik informacyjno-komunikacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student:

- rozumie konieczność rzetelnego prowadzenia badań

- kształtuje umiejętność współpracy z innymi specjalistami w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu diagnozowania i tworzenia skutecznego procesu usprawniania

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (zdalnych) - dwie dopuszczalne nieobecności podlegające usprawiedliwieniu umożliwiającemu zaliczenie zajęć; uczestnictwo w zajęciach, realizacja zadań praktycznych, prezentacja wykonanych badań - analiza i interpretacja,

złożenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kurowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

zajęcia będą odbywały się w grupie lub indywidualnie poprzez platformę GOOGLE MEET. Materiały dla studentów będą przesyłane poprzez Class Room.

Egzamin dyplomowy możliwy również w formie zdalnej (regulacja odpowiednimi rozporządzeniami UW).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)