Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2KA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest etycznym, kulturowym i pragmatycznym aspektom komunikacji interpersonalnej. Zajęcia zostały podzielone na 4 bloki: blok wprowadzający, poświęcony podstawom teorii komunikacji oraz 3 bloki tematyczne. W obrębie każdego bloku tematycznego najpierw poruszane są podstawowe zagadnienia związane z pragmatycznymi, etycznymi czy kulturowymi aspektami wypowiedzi, niezbędne do zrozumienia bardziej złożonych kwestii. Następnie omawiane będą w pogłębiony sposób wybrane, bardziej szczegółowe problemy komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do nauki o komunikacji

A. czym jest komunikacja, modele komunikacji, kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna, typy kodów komunikacyjnych

B. słyszenie a słuchanie i rozumienie: model kompetentnego słuchania i reagowania, rodzaje słuchania: poznawcze, oceniające, empatyczne

2. Pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

A. czym jest pragmatyka, akty i gatunki mowy, zasady konwersacyjne Grice’a; mówienie nie wprost: metafora i metonimia, problem implikatur i presupozycji; pragmatyka a socjo- i psycholingwistyka

B. Tekstologia jako dziedzina pragmatyki językowej; problematyka dyskursu i narracji, spójność i struktura tekstów pisanych i mówionych

3. Kulturowe aspekty komunikacji interpersonalnej

A. Komunikacja międzykulturowa. Skąd czerpać wiedzę o zwyczajach innych kultur, jak uniknąć nieporozumień związanych z odmiennym interpretowaniem przekazów werbalnych i niewerbalnych

B. Relatywizm językowy: hipoteza Sapira-Whorfa a przekładalność znaczeń między kulturami

4. Etyczne aspekty komunikacji interpersonalnej

A. Etyczne i nieetyczne zachowania komunikacyjne: problem granicy między perswazją a manipulacją,

B. Funkcja środków językowych w kształtowaniu postaw odbiorcy

Literatura:

Apresjan J.D., 2012, Z warsztatu leksykografa, Warszawa (zwłaszcza Konotacje jako składnik pragmatyki słowa i Performatywy w gramatyce i słowniku).

Bartmiński J, Bartmińska-Niebrzegowska S., Szadura J., 2004, Akty i gatunki mowy, Lublin.

de Beaugrande R.-A.,. Dressler W.U, 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. T. Szwedek, Warszawa (zwłaszcza rozdział Spójność: 72-119),

Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin, zwłaszcza ss. 41-55, 258-313.

Kovecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, M. Buchta, Kraków (zwłaszcza ss. 17-66).

Levinson S.C., 2010, Pragmatyka, przeł. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa.

Puzynina J., 2013, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków.

Pszczołowski T., 1974, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Warszawa.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., 2007, Komunikacja między ludźmi, Warszawa.

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa, ss. 72-234.

Literatura będzie uzupełniana i modyfikowana podczas zajęć (z uwzględnieniem potrzeb studentów).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię konieczną do zrozumienia treści przedstawionych podczas wykładów.

Wie, czym jest komunikacja oraz jakie aspekty wpływają na jej skuteczność.

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych etycznych, pragmatycznych i kulturowych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Umiejętności

Student sprawnie posługuje się terminologią związaną z treścią wykładu.

Rozumie i dostrzega różne aspekty komunikacji interpersonalnej, potrafi kształtować swoją wypowiedź, wykorzystując wiedzę wyniesioną z wykładu.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie treści przedmiotowych, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić, dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności), aktywne uczestnictwo zajęciach, pisemna praca zaliczeniowa składająca się z różnych wariantów pytań zamkniętych oraz pytań otwartych, wymagających udzielenia krótkiej, syntetycznej odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)