Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1NP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien opanować wiedzę z zakresu neurologii.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat związku między zaburzeniami funkcji mózgu a objawami zaburzeń emocjonalnych, poznawczych, zaburzeń zachowania i zaburzeń mowy.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu ilustrowanego materiałem wizualnym (filmy, prezentacja PowerPoint). Zajęcia dotyczą zagadnień z zakresu neuropsychologii klinicznej. Zajęcia podzielone są na bloki wyjaśniające rolę poszczególnych obszarów mózgowia w sterowaniu zachowaniem. Wyjaśniają objawy i patomechanizm dysfunkcji mózgu w świetle współczesnych koncepcji neuropsychologicznych (wpływ uszkodzeń mózgu na procesy poznawcze i emocje w świetle powiązań między wielofunkcyjnymi strukturami mózgowia). Odrębnie analizowana jest problematyka dotycząca neurogennych zaburzeń mowy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Herzyk A., 2011, Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości, PWN, Warszawa.

2. Łuria A. R., 1976, Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa.

3. Pąchalska M., 2011, Afazjologia, PWN, Warszawa.

4. Pąchalska M., Kaczmarek B.L., Kropotov J.D., 2014, Psychologia kliniczna od teorii do praktyki, PWN, Warszawa.

5. Sadowski B., 2005, Budowa i czynność układu nerwowego z uwzględnieniem mechanizmów sterujących mową, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Podstawy neurologopedii Podręcznik akademicki, wyd. UO, Opole.

6. Sokołowska-Pituchowa J., 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd. AM w Krakowie.

7. Szeląg E., 2005, Mózg a mowa, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.) Podstawy neurologopedii Podręcznik akademicki, wyd. UO, Opole

8. Szeląg E., 2006, Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., PWN, Warszawa.

9. Szepietowska E.M., 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS, Lublin.

10. Walsh K., 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa.

11. Walsh K., 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii. zamiennie z kolejną pozycją

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów uszkodzeń i/lub dysfunkcji mózgu i ich objawów dotyczących funkcji psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji mowy.

UMIEJĘTNOŚCI

Student: adekwatnie łączy wskazaną koncepcję neuropsychologiczną z jej założeniami, adekwatnie wiąże objawy zaburzeń z ich mózgowym mechanizmem - uszkodzeniem i/lub dysfunkcją mózgu, umie wymienić objawy wybranych zaburzeń mowy i/lub zachowania, potrafi opisać na czym polegają wskazane zaburzenia mowy i/lub innych funkcji psychicznych, wynikające z uszkodzenia lub dysfunkcji mózgu.

KOMPETENCJE

Student rozumie konieczność pogłębiania własnej wiedzy dotyczącej mózgowych mechanizmów mowy i zachowania jako koniecznego warunku prawidłowej pracy z osobami z dysfunkcjami mózgowymi. Ma świadomość konieczności zindywidualizowanego i holistycznego podejścia do chorych z dysfunkcjami mózgu i współpracy z ich rodzinami

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy - pytania otwarte i zamknięte, jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru. Szczegółowe kryteria oceny podano w sylabusie dotyczącym bieżącego cyklu zajęć.

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat związku między zaburzeniami funkcji mózgu a objawami zaburzeń emocjonalnych, poznawczych, zaburzeń zachowania i zaburzeń mowy

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu ilustrowanego materiałem wizualnym (folie). Zajęcia dotyczą zagadnień z zakresu neuropsychologii klinicznej. Zajęcia podzielone są na bloki wyjaśniające rolę poszczególnych obszarów mózgowia w sterowaniu zachowaniem. Wyjaśniają objawy i patomechanizm dysfunkcji mózgu wynikające z określonej lokalizacji uszkodzeń mózgu. Odrębnie analizowana jest problematyka dotycząca neurogennych zaburzeń mowy.

Literatura:

Herzyk A. ,2011, Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości, PWN, Warszawa

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Pąchalska M.,2011, Afazjologia, PWN, Warszawa

Pąchalska M., Kaczmarek B.L., Kropotov JD., 2014, Psychologia kliniczna od teorii do praktyki, PWN,Warszawa

Sadowski B. .,2005, Budowa i czynność układu nerwowego z uwzględnieniem mechanizmów sterujących mową, [w:]Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.) Podstawy neurologopedii Podręcznik akademicki, wyd. UO, Opole

Sokołowska- Pituchowa J., 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

Szeląg E.,2005, Mózg a mowa, [w:]Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.) Podstawy neurologopedii Podręcznik akademicki, wyd. UO, Opole

Szeląg E., 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

Szepietowska E.M., 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin

Walsh K., 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

Walsh K., 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

Literatura uzupełniająca

Milner A.D., Goodale M.A. , (2008), „Mózg wzrokowy w działaniu”, wyd. PWN, Warszawa

Sacks O. , 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O., 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. ,1998, Zobaczyć głos, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Sacks O. , 2009, Muzykofilia, wyd. Zysk i s-ka, Poznań

Spitzer M. , 2007, Jak uczy się mózg?, wyd. PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)