Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyzartria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1DZ
Kod Erasmus / ISCED: 12.904 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyzartria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien opanować wiedzę z zakresu neurologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów, objawów oraz metod i technik diagnozy i terapii dyzartrycznych zaburzeń mowy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Borkowska M., (red.), 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo cz. 2., WSiP, Warszawa.

2. Borkowska M., 2001, Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Wyd. Zaułek

3. Gatkowska I., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, wyd. WUJ, Kraków.

4. Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych , wyd. APS, Warszawa.

5. Jauer-Niworowska O., Kwasiborska J., 2009, Dyzartria - wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów, wyd. Komlogo, Gdańsk.

6. Jauer-Niworowska O., 2018, Terapia osób z dyzartrią w dwóch ujęciach: uniwersalna terapia psychologiczno-motoryczna oraz terapia uwzględniająca patomechanizm zaburzeń, [w:] Domagała A., Mirecka U. (red.), Metody terapii logopedycznej, wyd. UMCS, Lublin.

7. Jauer-Niworowska O., 2021, Psychologiczno-motoryczne podejście do diagnozy i terapii osób z dyzartrią, [w:] Tarkowski Z. (red.), Afazjologia, wyd. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

8. Jauer-Niworowska O., 2021, Diagnoza różnicowa afazji i dyzartrii, [w:] Tarkowski Z. (red.), Afazjologia, wyd. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.

9. Michałowicz R., (red.), 1993, Mózgowe porażenie dziecięce, wyd. PZWL, Warszawa.

10. Mirecka U., Gustaw K., 2006, Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, Wrocław.

11. Tłokiński W., 2005, Zaburzenia mowy o typie dysartrii, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska E., (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna definicje, objawy, patomechanizm zaburzeń dyzartrycznych

- rozumie zasady klasyfikacji tego zaburzenia i potrafi omówić obowiązujące klasyfikacje

- zna i rozumie kryteria diagnozy (w tym diagnozy różnicowej) i terapii dyzartrii.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi odróżnić od siebie typy dyzartrii na podstawie analizy objawów i dokumentacji wielospecjalistycznej (np. medycznej, psychologicznej)

- potrafi sformułować program terapii logopedycznej dostosowany do potrzeb pacjenta

- umie odróżnić dyzartrię od innych zaburzeń mowy (szczególnie od zaburzeń neurogennych).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- gotowość do indywidualizacji oddziaływań zależnie od przyczyny i nasilenia zaburzeń funkcjonalnych motoryki aparatu mowy

- gotowość do holistycznego podejścia do pacjenta z wykorzystaniem współpracy z innymi specjalistami (lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, pedagogami)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie testu. Test końcowy zawierający pytania otwarte i zamknięte, jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru, dotyczące informacji przekazywanych na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach). Warunkiem koniecznym podejścia do testu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Szczegółowe kryteria oceny podano w sylabusie dotyczącym bieżącego cyklu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska, Anna Lis-Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)