Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PK
Kod Erasmus / ISCED: 12.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dziecka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład służy przedstawieniu podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej dziecka. Student zyskuje informacje dotyczące współczesnego, integracyjnego podejścia do diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zaznajamia się ze współczesną typologią zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń językowych i komunikacyjnych. Poznaje uwarunkowania leżące u podłoża pojawiania się wskazanych nieprawidłowości oraz ich najważniejsze objawy.

Pełny opis:

Wykład służy przedstawieniu podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej dziecka. Student poznaje terminologię związaną z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Zapoznaje się z psychodynamicznym, behawioralno-poznawczym i zintegrowanym ujęciem przyczyn tychże zaburzeń. Zyskuje informacje na temat złożonych uwarunkowań normatywnego i zaburzonego funkcjonowania psychicznego dziecka. Poznaje zależności między czynnikami biopsychicznymi i środowiskowymi warunkującymi normatywny rozwój lub pojawienie się zaburzeń psychicznych. Poznaje podejścia patogenetyczne i salutogenetyczne. Zapoznaje się z zasadami klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-10. Odrębną uwagę poświęca się zaburzeniom funkcjonowania językowego i komunikacyjnego i ich uwarunkowaniom środowiskowym, psychicznym i biologicznym (jąkanie, mutyzm psychogenny, trudności komunikacyjne w zaburzeniach neurorozwojowych).

Literatura:

Brzezińska, A.I. (2020) Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna (s. 61-110). Warszawa: PWN.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2020). Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna (s. 23-33). Warszawa: PWN.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2020). Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologii klinicznej W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna (s. 37-48). Warszawa: PWN.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2020). Pojęcia normy, normalności i zdrowia. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 51-60). Warszawa: PWN.

Dąbrowska, I., Kołakowski, A., Rogala, K. (2020) Zaburzenia związane ze zdrowiem somatycznym: zaburzenia snu, moczenie, zaburzenia wydalania. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 477-496). Warszawa: PWN.

Farnicka, M., Grzegorzewska, I. (2020), Agresja dzieci i młodzieży. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 547-556). Warszawa: PWN

Gałecki, P., Święcicki, R. (red.). (2013). Kryteria diagnostyczne DSM-5. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Jaracz, J. (2004). Neuroanatomia depresji w świetle czynnościowych badań neuroobrazowych. Psychiatria, 1(2), s. 73-79.

Kępiński, A. Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe F20-F29. W: red. P. Gałecki, A. Szulc. Psychiatria (s. 158-188). Wrocław: Edra Urban&Partner.

Kępiński, A. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F40-F48. W: red. P. Gałecki, A. Szulc. Psychiatria (s. 238-278). Wrocław: Edra Urban&Partner.

Pastwa-Wojciechowska, B., Grzegorzewska, I. (2020). Nieletni jako sprawcy przestępstw. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 589-602). Warszawa: PWN

Edinete, M.R., Tudge, J Urie Bronfenbrenner’s Theory of Human Development: Its Evolution From Ecology to Bioecology. Journal of Family Theory & Review 5 (December 2013): 243–258. DOI:10.1111/jftr.12022.

Tyszkowa, M. (2007). Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki. W: red. M. Tyszkowa, M. Przetacznik-Gierowska Psychologia rozwoju człowieka zagadnienia ogólne (s. 102-123). Warszawa: PWN.

Tyszkowa, M., Przetacznik Gierowska, M.(2007). Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka. W: red. M. Tyszkowa, M. Przetacznik-Gierowska Psychologia rozwoju człowieka zagadnienia ogólne (s. 85-101). Warszawa: PWN.

Zielona-Jenek, M. (2020). Zaburzenia seksualności dzieci i młodzieży. W: red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 470-477). Warszawa: PWN.

Zimbardo, P.C., Johnson, R.L., Mc Cann, V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: PWN.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., Mc Cann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: PWN.

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., Mc Cann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące funkcjonowanie psychiczne w normie i patologii.

Student zna i rozumie różne ujęcia zdrowia/normy w psychologii.

Student zna i rozumie podstawowe koncepcje opisujące funkcjonowanie psychiczne człowieka w normie i patologii i rozumie ich zintegrowane ujęcie.

Student rozumie różnice między podejściem salutogenetycznym i patogenetycznym w psychologii klinicznej.

Student zna najważniejsze objawy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci (według DSM-5 oraz częściowo ICD-10).

Student rozumie złożoność uwarunkowań normatywnego i zaburzonego funkcjonowania psychicznego.

Student rozumie zależności między funkcjonowaniem psychicznym a możliwościami komunikacji językowej dziecka.

Student zna objawy zaburzeń językowych i komunikacyjnych i uwarunkowania ich powstawania.

Umiejętności

Student potrafi wyjaśnić wieloznaczność terminów „zdrowie” i „norma” w psychologii.

Student umie wskazać różnice między podejściem salutogenetycznym a patogenetycznym w psychologii klinicznej.

Student potrafi wskazać i scharakteryzować przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania psychicznego dziecka w ujęciu psychodynamicznym, behawioralno-poznawczym i zintegrowanym.

Student umie wyjaśnić złożony wpływ czynników biologicznych, emocjonalnych i środowiskowych w powstawaniu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Student umie wyjaśnić wzajemne zależności między funkcjonowaniem psychicznym a możliwościami komunikacji werbalnej (np. zaburzenia lękowe w jąkaniu, mutyzmie).

Student potrafi podać czynniki wpływające na pojawienie się zaburzeń w funkcjonowaniu językowym i komunikacyjnym oraz scharakteryzować objawy tych zaburzeń (np. trudności w komunikacji werbalnej u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzenia porozumiewania się w stanach psychotycznych).

Kompetencje

Student rozumie konieczność współpracy z psychologiem w procesach diagnozy i terapii logopedycznej, szczególnie w przypadku zaburzeń neurorozwojowych oraz przy zaburzeniach psychogennych.

Student jest wrażliwy na potrzeby psychiczne osób z zaburzeniami komunikacji werbalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)