Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opóźniony rozwój mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2OM
Kod Erasmus / ISCED: 09.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opóźniony rozwój mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student:

- zna wczesne uwarunkowania ogólnego rozwoju dziecka, ale przede wszystkim mowy i języka (biologiczne i środowiskowe)


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy rozwojem mowy opóźnionym a zaburzonym. Poznanie podstawowych metod diagnozowania i stymulowania rozwoju mowy i języka u dziecka z opóźnionym ich rozwojem.

Pełny opis:

Realizowane zagadnienia:

1. Zróżnicowanie zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy.

2. Definicje i klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy.

3. Etiologia i objawy opóźnionego rozwoju mowy.

4. Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy. Narzędzia diagnostyczne – m.in. inwentarze rodzicielskie: IRMiK, KIRMiK; OTS-R. Formy diagnostyczne m.in. proste opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju mowy, SORM.

5. Zasady i etapy usprawniania logopedycznego.

6. Ilustracje filmowe.

Literatura:

Czaplewska E. (2012) „Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym SLI”. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Dilling – Ostrowska E. (1982) „Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego”. [w:] red.J.Szumska „Zaburzenia mowy u dzieci”, Warszawa.

Emiluta – Rozya D. (2002) „Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego”, Szkoła Specjalna nr 3.

Emiluta-Rozya D. (2007) „Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy”. [w:] Poradnik Językowy z. 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Emiluta-Rozya D. (2008) "Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, [w:] J. Porajski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii, , Elipsa, Warszawa.

Emiluta-Rozya D. (2013), "Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym". Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Foniatria kliniczna (1992) (red.) Pruszewicz A., PZWL, Warszawa

Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999) „Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole.

Grabias S. (1994)„Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy”, Audiofonologia T. VI Warszawa – Lublin.

Grabias S. (2001) „Perspektywy opisu zaburzeń mowy”, [w:] „Zaburzenia mowy”. (red.) Grabias S., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Haman E., Fronczyk K, Łuniewska M. (2012), Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk.

Herzyk A. (1993) „Mózgowa organizacja języka w ontogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne”, Audiofonologia T.V., Warszawa-Lublin.

Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O. (1999), Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy [w:] Gałkowski T. i Jastrzębowska G. (red.) (1999) „Logopedia. Pytania i odpowiedzi.” Podręcznik akademicki, Uniwersytet Opolski, Opole.

Kaczmarek B. ( 1993) „Mowa a kształtowanie się asymetrii mózgowej”. [w:] Scholasticus 4-5, Linea, Wrocław-Lublin.

Knobloch – Gala A. ( 1990) „Asymetria i integracja hemisferyczna a mowa i niektóre jej zaburzenia”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Krasowicz-Kupis G. (2012) „SLI i inne zaburzenia językowe”, GWP, Sopot

Krajewski G., Smoczyńska M. (2012), "Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji", Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Kurowska M. (2012) „Rozwijanie aktywności werbalnej jako działanie diagnostyczno-usprawniające”[w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Porayski-Pomsta J, Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

Kurowska M. (2017) „Rola rodzica w procesie stymulacji mowy dziecka z opóźnionym rozwojem mowy”, [w:] Forum Logopedy, nr 22, Forum Media Polska, s. 23-27.

Leonard L. (2005) „SLI- Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Logopedia.(2008) „Standardy postępowania logopedycznego” T.23, Lublin

Mierzejewska H., Emiluta – Rozya D. (1998) „Propozycja modyfikacji projektu „Badania Mowy” Ireny Styczek”, Logopedia 25, Lublin.

Mierzejewska H., Przybysz - Piwkowa M. (1997) „Rozważania na temat terminologii logopedycznej”. w: „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”. Materiały z konferencji . Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L. (2003) „Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pruszewicz A. (1992), Foniatria, PZWL

Przybysz – Piwkowa M. (1993) „Jak pomóc dziecku z trudnościami w komunikacji werbalnej w poznawaniu morfologii języka”,Uniwersytet Gdański , Gdańsk.

Pużyński S., Wciórka J.(red. przekładu) (1997), „Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne”. Kraków-Warszawa.

Rodak H., Nawrocka D. (1993), „Od obrazka do słowa. Gry rozwijające mowę dziecka”. WSiP, Warszawa.

Smoczyńska M.(2012) Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI: wyniki badań podłużnych dzieci polskich, [w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. (red.) Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

Szeląg E. (1996) „ Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy. Przegląd badań własnych.”, Logopedia nr 23, Lublin.

Stecko E. (2009) „Sprawdź jak mówię – karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi.”

Smoczyńska M.(2012), " Opóźniony rozwój mowy a ryzyko SLI: wyniki badań podłużnych dzieci polskich", [w:] Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. (red.) Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M., Elipsa, Warszawa.

Weitzman E., Greenberg J. (2014) „Razem uczymy się mówić. Przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych”, Harmonia, Gdańsk.

Zaleski T.(1992) „Opóźniony rozwój mowy u dzieci”, PZWL, Warszawa.

Zalewska M. (1998) „ Dziecko z zespołem prostego opóźnienia rozwoju mowy”. [w:] „Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy” red. J. Rola, Wydawnictwo WSPS. Lublin.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna treść i zakres użycia terminów: zaburzony - opóźniony rozwój mowy i języka

- zna różne klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy

- ma podstawową wiedzę o przyczynach i objawach opóźnień mowy

- zna podstawowe metody diagnozowania opóźnionego rozwoju mowy

- zna zasady prowadzenia stymulacji rozwoju mowy dzieci

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi opracować plan terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

- potrafi prowadzić terapię z pacjentem i weryfikować skuteczność stosowanych metod

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współpracować z innymi specjalistami w celu tworzenia skutecznego procesu usprawniania

- potrafi w jasny i skuteczny sposób przekazać wskazówki rodzicom, opiekunom dziecka dotyczące właściwego postępowania stymulującego prawidłowy rozwój mowy

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie pisemne na ocenę - próg zaliczenia - 60 % pkt., możliwe w formie zdalnej - regulacje wynikają z odpowiednich przepisów UW

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kurowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Marlena Kurowska, Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2020/21:

Możliwe będzie prowadzenie zajęć w formie zdalnej (regulacja odpowiednimi przepisami UW) - poprzez platformę CAMPUS oraz ZOOM. Poprzez CAMPUS będą przesyłane materiały i zadania do realizacji przez studentów. Poprzez ZOOM będą prowadzone wykład i ćwiczenia zgodnie z planem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kurowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Marlena Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2020/21:

Możliwe będzie prowadzenie zajęć w formie zdalnej (regulacja odpowiednimi przepisami UW) - poprzez platformę CAMPUS oraz ZOOM. Poprzez CAMPUS będą przesyłane materiały i zadania do realizacji przez studentów. Poprzez ZOOM będą prowadzone wykład i ćwiczenia zgodnie z planem studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)