Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacyjna struktura wypowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2KS-K1
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacyjna struktura wypowiedzi
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - przedmioty do wyboru - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student wykorzystuje wiadomości z przedmiotów językoznawczych pierwszego roku studiów oraz z wprowadzenia do logopedii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Adresatami zajęć są studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami na temat wypowiedzi jako jednostki komunikacji językowej, zorganizowanej znaczeniowo, gramatycznie i prozodycznie.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie warsztatu logopedy. Służą zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do rozumienia zjawisk zachodzących na różnych poziomach języka.

Program zajęć został pomyślany tak, aby studenci w jak największym stopniu koncentrowali się na zagadnieniach praktycznych, związanych z codziennym posługiwaniem się polszczyzną.

Dzięki temu po ich zakończeniu słuchacze poszerzą swoje kompetencje językowe. Co ważne, będą też umieli samodzielnie odnaleźć w języku polskim struktury, których istnienie w przyszłości będą musieli uświadomić pacjentowi.

Literatura:

Literatura jest uzgadniania ze studentami w zależności od ich zainteresowań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

(WIEDZA)

1. zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku polskim, rozumie je w stopniu wystarczającym, by po ukończeniu kursu w miarę potrzeb samodzielnie poszukiwać informacji w literaturze przedmiotu,

2. wie, czy (jakie) zaburzenia kryją się za danym problemem komunikacyjnym

(UMIEJĘTNOŚCI)

3. potrafi podzielić wypowiedź na mniejsze elementy, zna funkcje poszczególnych elementów wypowiedzi;

4. szuka odpowiedników tych elementów w wypowiedzi pacjenta;

5. krytycznie czyta literaturę przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena aktywności podczas zajęć (zob. też punkt "Uwagi"). Każdy z uczestników konwersatorium przygotowuje referat na temat uzgodniony z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Dorota Kruk, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności). Nie ma możliwości eksternistycznego zaliczenia zajęć. Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)