Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1PS
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pedagogika specjalna jako subdyscyplina pedagogiki. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dyscypliny: pojęciem niepełnosprawności, klasyfikacjami niepełnosprawności, charakterystyką poszczególnych niepełnosprawności. Przedstawione zostaną też cele, zasady i metody pedagogiki specjalnej oraz system opieki, kształcenia i poradnictwa dla niepełnosprawnych.

Pełny opis:

Rys historyczny pedagogiki specjalnej w Polsce i na świecie. Wyjaśnienie pojęcia pedagogika specjalna, terminologia specjalistyczna, miejsce pedagogiki specjalnej wśród innych nauk. Cele, zasady i metody pedagogiki specjalnej. Definicje i klasyfikacje osób niepełnosprawnych. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej, osób przewlekle chorych, osób z wadą słuchu, osób słabo widzących i niewidomych, osób z uszkodzonym narządem ruchu. System opieki, edukacji i poradnictwa niepełnosprawnych w Polsce.

Literatura:

Doroszewska J. ,Pedagogika specjalna, 1989

Dykcik W., Pedagogika specjalna, 1997

Hulek A., Pedagogika rewalidacyjna, 1977

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, 1998

Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, 1997

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

•Zna podstawowe pojęcia i terminy z zakresu pedagogiki specjalnej

•Zna cele i zasady obowiązujące w pedagogice specjalnej

•Zna wybrane metody pedagogiki specjalnej

Umiejętnosci. Student:

•potrafi opisać charakterystyczne cechy poszczególnych niepełnosprawności

•potrafi rozpoznać dany rodzaj niepełnosprawności

Kompetencje społeczne. Student:

•Zna system opieki, edukacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w Polsce

•potrafi współpracować w zakresie terapii osób niepełnosprawnych

z różnymi instytucjami i specjlistami

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska-Robak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)