Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1EG
Kod Erasmus / ISCED: 05.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu oraz prowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń głosu. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu odpowiedniej koordynacji oddechowo-fonacyjnej. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Literatura:

Ciecierska- Zajdel B., 2020, Trening głosu, Warszawa, Edgard

Dimon T., 2018, Anatomy of the Voice. An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches and Speech Therapists, Berkeley, NAB

Emisja głosu nauczyciela. 2006, red. M. Przybysz- Piwko, Warszawa, CODN

Esling J.H, Moisik S.R., Benner A., Crevier-Buchman L., 2022, Voice Quality. The Laryngeal Articulator Model, Cambridge, Cambridge University Press

Jeżowska I., 2016, Kultura fizyczna w służbie techniki wokalnej. Czy metoda wyzwolenia głosu poprzez ruch może być skuteczna w nauce śpiewu?, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 63-73

Kamińska B., 2012., Diagnoza w logopedii artystycznej, w: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 481-508

Kamińska B., 2015, Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, Wydawnictwo UMCS

Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., (2004), Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, nr 26, s. 81-84

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dabrowa Górnicza

Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., 2015, Metodyka diagnozy i terapii głosu, w: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 270-285

Kreiman J, Sidtis D., 2013, Foundation of Voice Studies. An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception, Wiley-Blackwell

Kurowska-Janecka A., 2016, Napięcia narządu artykulacyjnego a proces tworzenia głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 53-61

Linklater K., 2012, Uwolnij swój głos, Kraków, PWST

Logopedia artystyczna, 2016, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Marciniak-Firadza R., 2018, Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy, Logopaedica Lodziensia, nr 2, s.107-117

Mirecka U., 2018, Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, UMCS

Olszewski, J., Nowosielska-Grygiel, J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, Logopaedica Lodziensia, nr, s. 91-99

Otorynolaryngologia kliniczna, 2015, red. K. Niemczyk, Warszawa: Medipage, r. 8, Choroby krtani, r. 11, Zaburzenia głosu i mowy, r. 16, Rehabilitacja w otorynolaryngologii

Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, 2020, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 2011, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, PIMP

Płusajska-Otto A., 2017, Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Łódź, Wyd. UŁ

Sambor B., Jakowczuk M., 2016, Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem, w: Logopedia artystyczna, red: B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, s. 323-345

Sataloff R., (2017), Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care, wyd. 4, San Diego: Plural Publishing

Szkiełkowska A., Kazanecka E., 2011, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

Tarasiewicz B., 2003, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków, Universitas

Toczyska B., 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, GWP

Toczyska B., 2016, Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk

Walencik-Topiłko A., 2016, Dobór materiału lingwistycznego oraz zasady prowadzenia ćwiczeń w terapii głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 367-377

Wysocka M., 2013, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, Logopedia t. 42, s. 193-202

Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias i. in., Lublin, s. 603-626

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularczyk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia t.37, s. 243-254

Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 2004, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Zarys foniatrii klinicznej, 2019, red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu. (K_W34)

• Zna zasady i sposoby korygowania nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych. (K_W36)

• Zna technikę wykonywania indywidualnych i grupowych ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i rezonacyjnych. (K_W30)

• Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń oddechowych i głosowych (K_W32)

• Zna zasady higieny pracy głosem. (K_W30)

UMIEJĘTNOŚCI

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu do oceny głosu oraz programowania i prowadzenia postępowania profilaktycznego oraz podstawowego postępowania korekcyjnego. (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji (K_K05)

• Ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka w tym złożoności zjawiska głosu. (K_K07)

• Dąży do pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie emisji głosu (K_K07)

• Promuje wzorce zdrowego posługiwania się głosem. (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, kontrola obecności (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności), prezentacja zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel, Kamila Potocka-Pirosz, Joanna Wyszyńska, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Uczą się również rozpoznawać nieprawidłowości emisyjne i poznają sposoby ich korygowania.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu oraz prowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń głosu. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu odpowiedniej koordynacji oddechowo-fonacyjnej. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Literatura:

Ciecierska- Zajdel B., 2020, Trening głosu, Warszawa, Edgard

Dimon T., 2018, Anatomy of the Voice. An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches and Speech Therapists, Berkeley, NAB

Emisja głosu nauczyciela. 2006, red. M. Przybysz- Piwko, Warszawa, CODN

Esling J.H, Moisik S.R., Benner A., Crevier-Buchman L., 2022, Voice Quality. The Laryngeal Articulator Model, Cambridge, Cambridge University Press

Jeżowska I., 2016, Kultura fizyczna w służbie techniki wokalnej. Czy metoda wyzwolenia głosu poprzez ruch może być skuteczna w nauce śpiewu?, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 63-73

Kamińska B., 2012., Diagnoza w logopedii artystycznej, w: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 481-508

Kamińska B., 2015, Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, Wydawnictwo UMCS

Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., (2004), Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, nr 26, s. 81-84

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dabrowa Górnicza

Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., 2015, Metodyka diagnozy i terapii głosu, w: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 270-285

Kreiman J, Sidtis D., 2013, Foundation of Voice Studies. An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception, Wiley-Blackwell

Kurowska-Janecka A., 2016, Napięcia narządu artykulacyjnego a proces tworzenia głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 53-61

Linklater K., 2012, Uwolnij swój głos, Kraków, PWST

Logopedia artystyczna, 2016, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Marciniak-Firadza R., 2018, Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy, Logopaedica Lodziensia, nr 2, s.107-117

Mirecka U., 2018, Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, UMCS

Olszewski, J., Nowosielska-Grygiel, J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, Logopaedica Lodziensia, nr, s. 91-99

Otorynolaryngologia kliniczna, 2015, red. K. Niemczyk, Warszawa: Medipage, r. 8, Choroby krtani, r. 11, Zaburzenia głosu i mowy, r. 16, Rehabilitacja w otorynolaryngologii

Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, 2020, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 2011, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, PIMP

Płusajska-Otto A., 2017, Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Łódź, Wyd. UŁ

Sambor B., Jakowczuk M., 2016, Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem, w: Logopedia artystyczna, red: B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, s. 323-345

Sataloff R., (2017), Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care, wyd. 4, San Diego: Plural Publishing

Szkiełkowska A., Kazanecka E., 2011, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

Tarasiewicz B., 2003, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków, Universitas

Toczyska B., 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, GWP

Toczyska B., 2016, Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk

Walencik-Topiłko A., 2016, Dobór materiału lingwistycznego oraz zasady prowadzenia ćwiczeń w terapii głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 367-377

Wysocka M., 2013, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, Logopedia t. 42, s. 193-202

Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias i. in., Lublin, s. 603-626

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularczyk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia t.37, s. 243-254

Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 2004, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Zarys foniatrii klinicznej, 2019, red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uwagi:

Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. Elementem warsztatów jest rejestracja wystąpień studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)