Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język wobec nowych zjawisk życia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C453ES1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język wobec nowych zjawisk życia społecznego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2024/2025
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium będzie poswięcone wpływowi nowych zjawisk społecznych na język, czyli pojawieniu sie typowej dla demokracji konkurencji politycznej i jej wpływowi na język i obyczaj językowy, obecności protestów jako formy wyrażania sprzeciwu i wymagań wobec władzy, obecności ideologii i zjawisku ideologizacji języka, poszerzeniu normy moralnosci społecznej i objęciu nią sytaucji zwierząt i związanymi z tym poszukiwanami języka, którym mówi się o zwierzętach, o zjawisku wojny kulturowej, trosce o mniejszości i grupy ludzi wymagających wsparcia i językowi, którym się mówi do mniejszościachi ludziach marginalizowanych,wreszcie o komunikacji internetowej.

Będziemy analizować wpływ zjawisk społecznych na język oraz sposoby wywierania wpływu na ludzi za pomoca języka - na myślenie o mniejszościach, o kobietach, o chorych i słabszych, o innych od nas i o zwierzętach.

Pełny opis:

Seminarium podejmuje problematykę związaną z pojawieniem się nowych zjawisk w komunikacji i języku, które sa wynikiem zmian ustrojowych (demokratyzacji ustroju i związanej z nią konkurencji politycznej), zmian w mediach (rozpowszechnienie się komunikacji internetowej, powstanie tzw. mediów tożsamościowych) oraz przeobrażeń w sferze moralności społecznej. Wszystkie te zmiany wpływają na język zarówno pod wzgledem ilościowym (pojawienie się nowych wyrazów i połączeń wyrazowych), jak i jakościowym (konkurowanie w polityce wpływa na jakość debaty, emocje w sporach, pojawienie się mowy nienawiści, agresji, przemocy). Powszechny dostęp do internetu sprawia, że mechanizmy językowe mowy nienawiści, agresji i prowokacji są uruchamiane w sporach politycznych. Anomia moralna wpływa z kolei na ideologizację sporów o edukację, służbę zdrowia, ochronę zwierząt. Większa świadomość praw w społeczeństwie demokratycznym sprawia, że domaga się ono uwzględnienia w zyciu społecznym i języku równouprwnienia kobiet, poszanowania praw mniejszości, zmiany sposobu traktowania zwierzat i myslenia o nich. Wszystkie te zmiany są interesujące dla badacza. Może on zaobserwować zarówno wpływ sporów o wartości na język, jak i wpływ języka na myślenie o człowieku i społeczeństwie.

Literatura:

Podaję tylo najważniejsze pozycje przeznaczone dla wszystkich uczestników seminarium.

Bilewicz M. et al., Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych,

A. Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki slowa.Warszawa 2014

Czykwin E., Stygmat społeczny, Warszawa 2007.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Rytualny chaos.

Studium dyskursu publicznego, Warszawa 2010.

Głowiński M., Mowa agresji [w:] Człowiek i agresja. Głosy

o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Jurasz-

Dudzik Ł., Warszawa 2002.Grzonka D., Metafory i performance w przemocy — konflikty

społeczne i przemoc w świetle rozważań współczesnych teoretyków

nauk społecznych [w:] Przemoc: jej przejawy i metody przezwyciężania.

Państwo i Społeczeństwo, red. Kliś M., Rok XIV

2014 nr 2, Kraków, s. 21—48.

Jakubowska-Branicka I., O dogmatycznych narracjach: studium

nienawiści, Warszawa 2013.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem

przeciwnika, Warszawa 2007.

Karwat M., Teoria prowokacji, Warszawa 2007.

M.Karwatowska, J. Szpyra - Kozłowska, Lingwistyka płci, Ona i on w języku polskim.

Kita M., Język w Internecie. Rozpoznanie stanu wiedzy [w:]

Język w Internecie. Antologia, red. Kita M., Loewe I., Katowice

2016, s. 10—58.

Kita M., Loewe I., Język w Internecie. Antologia, Katowice

2016.

Kliś M. (red.), Przemoc: jej przejawy i metody przezwyciężania.

Państwo i Społeczeństwo, rok XIV 2014 nr 2, Kraków.

Kochan M., Medialne obrazy przemocy, „Poradnik Językowy”,

7/2019, s. 21—31

M. Łaziński, O Panach i Paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria płciowa.

Poradnik Jezykowy 2014 z. 1

a. Najdecka, Językowe sposoby ukrywania przemocy wobec zwierzat, Studia Pragmalingwistyczne 2015, s.307-316.

Wiśniewski M. et al., Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport

z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,

Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Studenci znają i rozumieją charakter zmian w języku. Potrafią wskazać te, które są wynikiem rozwoju systemu wiedzy o człowieku i te które wynikają z działań aktywistów. Potrafią te zmiany ocenić.

Studenci odróżniają mechanizmy językowe obecne w mowie nienawiści od mechanizmów agrsji i prowokacji.Rozpoznają hejt i potrafia na niego reagować.

Potrafia odnosić się z poszanowaniem do słabszych, do członków mniejszości.

Studenci rozumieją przebieg poszukiwań języka, którym mówią przeciwnicy gatunkowizmu oraz pojęcie dyskryminacji zwierząt.

Potrafią opisać mechanizmy uzyte w narracjach fałszującyh obraz wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pracy na seminarium składają się

w I semestrze: aktywność na zajęciach (10%),

przygotowanie prezentacji i mniejszych wypowiedzi (30%)

oraz konspekt pracy licencjackiej (60%),

a w II semestrze prezentacja pracy(30%) i praca (70%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła
Prowadzący grup: Anna Cegieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)