Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. początkująca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PNJŁ1-P
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. początkująca
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób rozpoczynających naukę tego języka.

Praktyczna nauka języka łacińskiego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie), dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oraz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki. W czasie pierwszego roku dwuletniego kursu języka łacińskiego studenci przygotowują się do tłumaczenia i interpretacji tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

W ciągu pierwszego roku zajęć (240 godzin) studenci zapoznają się z całością fleksji i kluczowymi zagadnieniami składni łacińskiej okresu klasycznego niezbędnymi do zrozumienia i przeanalizowania tekstów Cezara, Neposa, łatwiejszych fragmentów prozy Cycerona.

Omawianiu zagadnień gramatycznych towarzyszy lektura tekstów: w pierwszym semestrze preparowanych, w drugim zaś prostszych fragmentów tekstów oryginalnych.

Podczas zajęć studenci zapoznawani są również z podstawowymi narzędziami i metodami pracy filologicznej.

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT)

Uzupełniająca:

podręczniki:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

N. Kacman, Sbornik uprażnienij po latinskomu jazyku, Moskwa 1963

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych", Warszawa 1978 i nast.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

2. gramatyki

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, "Składnia łacińska", Bydgoszcz 2000;

T. Sinko, "Gramatyka łacińska", Warszawa 1925.

3. słowniki

"Słownik łacińsko-polski", pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

„Oxford Latin Dictionary”, red. P.G.W. Glare.

"Mały słownik polsko-łaciński", pod red. nauk. L. Winniczuk.

"Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich", oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza, Lwów – Warszawa 1925.

"Słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty, t. 1. Warszawa 2001, t. 2. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym (K_W02 /P6S_WG);

– zna utwory literackie poznawane na zajęciach oraz ich autorów (K_W01/P6S_WG);

– zna miary wierszowe niezbędne do lektury tekstów omawianych na zajęciach (K_W06/P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW);

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie pracuje ze słownikiem łacińsko-polskim i słownikami w językach obcych (K_U02/P6S_UW; K_U03/P6S_UW);

– tłumaczy teksty o niskiej i średniej trudności (K_U08/P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej (K_U07/ P6S_UW).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

– samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

– docenia wagę kultury starożytnego Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,05/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Szacunkowy nakład pracy studenta – 11 ECTS (330 godz.):

udział w ćwiczeniach: 240 godz. (8 ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń: 90 godz. (3 ECTS)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: Dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności może skutkować niezaliczeniem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła, Maciej Staniszewski, Dorota Sutkowska, Adam Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski, Maciej Staniszewski, Dorota Sutkowska, Adam Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób rozpoczynających naukę tego języka.

Praktyczna nauka języka klasycznego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie). Dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oraz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki.

Pełny opis:

W ciągu pierwszego roku zajęć (240 godzin) studenci zapoznają się z całością fleksji i kluczowymi zagadnieniami składni łacińskiej okresu klasycznego niezbędnymi do zrozumienia i przeanalizowania tekstów Cezara, Neposa, łatwiejszych fragmentów prozy Cycerona.

Omawianiu zagadnień gramatycznych towarzyszy lektura tekstów: w pierwszym semestrze preparowanych, w drugim zaś prostszych fragmentów tekstów oryginalnych.

Podczas zajęć studenci zapoznawani są również z podstawowymi narzędziami i metodami pracy filologicznej.

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT)

Uzupełniająca:

podręczniki:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

N. Kacman, Sbornik uprażnienij po latinskomu jazyku, Moskwa 1963

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych", Warszawa 1978 i nast.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

2. gramatyki

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, "Składnia łacińska", Bydgoszcz 2000;

T. Sinko, "Gramatyka łacińska", Warszawa 1925.

3. słowniki

"Słownik łacińsko-polski", pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

„Oxford Latin Dictionary”, red. P.G.W. Glare.

"Mały słownik polsko-łaciński", pod red. nauk. L. Winniczuk.

"Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich", oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza, Lwów – Warszawa 1925.

"Słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty, t. 1. Warszawa 2001, t. 2. Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak, Katarzyna Jasińska-Zdun, Dorota Sutkowska, Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Inga Grześczak, Katarzyna Jasińska-Zdun, Dorota Sutkowska, Helena Teleżyńska, Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to pierwszy rok dwuletniego, pełnego, rozszerzonego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej. Zajęcia przeznaczone są dla osób rozpoczynających naukę tego języka.

Praktyczna nauka języka łacińskiego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie), dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oraz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki. W czasie pierwszego roku dwuletniego kursu języka łacińskiego studenci przygotowują się do tłumaczenia i interpretacji tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

W ciągu pierwszego roku zajęć (240 godzin) studenci zapoznają się z całością fleksji i kluczowymi zagadnieniami składni łacińskiej okresu klasycznego niezbędnymi do zrozumienia i przeanalizowania tekstów Cezara, Neposa, łatwiejszych fragmentów prozy Cycerona.

Omawianiu zagadnień gramatycznych towarzyszy lektura tekstów: w pierwszym semestrze preparowanych, w drugim zaś prostszych fragmentów tekstów oryginalnych.

Podczas zajęć studenci zapoznawani są również z podstawowymi narzędziami i metodami pracy filologicznej.

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT)

Uzupełniająca:

podręczniki:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

N. Kacman, Sbornik uprażnienij po latinskomu jazyku, Moskwa 1963

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych", Warszawa 1978 i nast.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

2. gramatyki

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, "Składnia łacińska", Bydgoszcz 2000;

T. Sinko, "Gramatyka łacińska", Warszawa 1925.

3. słowniki

"Słownik łacińsko-polski", pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

„Oxford Latin Dictionary”, red. P.G.W. Glare.

"Mały słownik polsko-łaciński", pod red. nauk. L. Winniczuk.

"Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich", oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza, Lwów – Warszawa 1925.

"Słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty, t. 1. Warszawa 2001, t. 2. Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)