Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-GOJP1
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Są to zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom gramatyki opisowej języka polskiego: fonetyki (intonacja i akcent), fleksji oraz składni.

Pełny opis:

Celem zajęć jest z jednej strony zapoznanie studentów z nomenklaturą gramatyki języka polskiego, stosowanej również w nauczaniu języków klasycznych, z drugiej natomiast z rozpoznawaniem i definiowaniem zagadnień fleksyjnych i składniowych (części mowy, części zdania, rodzaje zdań itp.)

Zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego są przydatne studentowi w jego pracy badacza-filologa, porządkują bowiem stosowany powszechnie w polszczyźnie i językach klasycznych system nomenklatury gramatycznej. Umożliwiają również analizę porównawczą podobnych zagadnień i zjawisk językowych, występujących w językach klasycznych i nowożytnych.

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

3. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa 2008.

4. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2007.

5. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Efekty uczenia się:

Student:

(w zakresie wiedzy – H1A_W04; 09)

- ma podstawową wiedzę o gramatyce opisowej języka polskiego;

- zna gramatyczne nazewnictwo łacińskie używane w języku polskim (np. dualis, pluralia tantum);

- zna polskie nazewnictwo gramatyczne stosowane przy nauczaniu języków klasycznych (np. rodzaje zdań podrzędnych);

(w zakresie umiejętności – H1A_U10)

- rozróżnia i nazywa części mowy;

- rozróżnia i nazywa części zdania;

- potrafi przeprowadzić rozbiór zdania

(w zakresie kompetencji społecznych)

- zyskuje świadomość języka ojczystego jako środka komunikacji społecznej (H1A_K01)

- uczy się dostosowywania wypowiedzi do osoby odbiorcy w złożonym procesie komunikacji werbalnej (H1A_K02)

- docenia konektywną funkcję języka (H1A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 50%

- śródsemestralny test kontrolny – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 25%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu testu śródsemestralnego.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Są to zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom gramatyki opisowej języka polskiego: fonetyki (intonacja i akcent), fleksji oraz składni.

Pełny opis:

Celem zajęć jest z jednej strony zapoznanie studentów z nomenklaturą gramatyki języka polskiego, stosowanej również w nauczaniu języków klasycznych, z drugiej natomiast z rozpoznawaniem i definiowaniem zagadnień fleksyjnych i składniowych (części mowy, części zdania, rodzaje zdań itp.)

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

3. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa 2008.

4. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2007.

5. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Są to zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom gramatyki opisowej języka polskiego: fonetyki (intonacja i akcent), fleksji oraz składni.

Pełny opis:

Celem zajęć jest z jednej strony zapoznanie studentów z nomenklaturą gramatyki języka polskiego, stosowanej również w nauczaniu języków klasycznych, z drugiej natomiast z rozpoznawaniem i definiowaniem zagadnień fleksyjnych i składniowych (części mowy, części zdania, rodzaje zdań itp.)

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

3. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa 2008.

4. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2007.

5. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)