Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium językowe - praca nad projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SP-PJ-LJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium językowe - praca nad projektem
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Studia podyplomowe - Prosty język
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia w trybie stacjonarnym. Zajęcia polegają na wykonaniu projektu prostojęzycznego związanego z praktyką zawodową słuchaczy.

Pełny opis:

Projekt może dotyczyć m.in. przygotowania strategii upraszczania komunikacji w urzędzie lub firmie, opracowania dokumentu ETR, zaprojektowania dostępnego serwisu WWW. Zajęcia dają przegląd dobrych praktyk związanych z wdrażaniem prostego języka w administracji i biznesie. Poznają rozwiązania upraszczające przykrojone do potrzeb konkretnych instytucji i firm.

Literatura:

M. Banach, Tekst trudny, czyli jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, „Polonica” 2011, t. 31, s. 27–35.

B. Cieśla, Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 23–44.

Encyklopedia prostej polszczyzny, red. M. Wanot-Miśtura, M. Kresa, Warszawa 2021.

H. Jadacka, Od czego zależy zrozumiałość tekstu, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1995, nr 6, s. 190-196.

H. Jadacka, O zdaniach za długich i za krótkich, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1995, nr 2, s. 167-175.

H. Jadacka, 2002, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa.

Jak pisać teksty urzędowe komunikatywnie i poprawnie po polsku? Miniporadnik dla uczestników konkursu Samorządowy Mistrz Języka Polskiego, oprac. E. Czerwińska, Warszawa 2013.

Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, red. W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk, Warszawa 2015.

Komunikacja pisemna. Rekomendacje, oprac. Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2017.

Kozioł-Chrzanowska E., Niepytalska-Osiecka A., Ogrodniczuk M., Zandberg-Malec J., Prosty język jako gra zespołowa: refleksje trenera, językoznawcy, praktyka, „Poradnik Językowy” 2022, nr 8, s. 11–21.

J. Łachnik, Zjawiska charakterystyczne dla składni stylu urzędowego – na podstawie analizy języka interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (wybrane problemy), „Poradnik Językowy” 2015, nr 3, s. 34–49.

J. Miodek, M. Maziarz, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Warszawa 2010, www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-6079.pdf

E. Moroń, T. Piekot. G. Zarzeczny, Prosto po polsku, przyjazne upomnienia, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/raport_prosto-po-polsku-przyjazne-upomnienia.pdf

E. Moroń, T. Piekot, G. Zarzeczny, Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/upraszczanie-tekstu-uzytkowego-jako-wspoldzialanie-perspektywa-prostej-polszczyzny.pdf

E. Moroń, T. Piekot, G. Zarzeczny, M. Maziarz, Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania, Warszawa 2015, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6287/Prosto_o_konkursach_FE_poradnik.pdf lub http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/prosto-o-konkursach-funduszy-europejskich.pdf

R. Pawelec, 2004, Jak mówić i pisać? Poradnik, Warszawa.

R. Pawelec, 2007, Język polski — poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Warszawa.

T. Piekot, W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 109-122.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Dlaczego artykuły naukowe warto pisać prostym językiem, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 1, s. 78-79.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Jak prawidłowo zapisywać daty?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 6, s. 520-521.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Jakich słów unikać w tekstach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 3, s. 234-235.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Językowa mgła w tekstach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 2, s. 157-159.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Tytuł i streszczenie - najważniejsze elementy artykułu naukowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 5, s. 415-416.

W. Pisarek, 1966, Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2-3.

Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, 2013, red. E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa.

S. Wronkowska, M. Zieliński, 1993, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Urząd Rady Ministrów.

J. Zandberg-Malec, Prosty język w komunikacji prawniczej - okiem redaktora językowego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 191-203.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Studenci/Studentki są gotowi/gotowe

● podjąć się roli konsultantów językowych w urzędach i firmach oraz ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny;

● wprowadzać w życie rozwiązania zgodne z ideą prostego języka oraz dostępności, samemu własnym przykładem wpływać na innych;

● tworzyć standardy językowe i zachęcać innych pracowników firmy do ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Praca projektowa na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Aleksandra Żurek-Huszcz
Prowadzący grup: Magdalena Zawisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)