Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-11A2GR
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego II
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia składają się z dwóch obowiązkowych części:

1) wykładu dla całego roku,

2) ćwiczeń realizowanych w grupach.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

WYKŁAD, wspólny dla wszystkich, wprowadza w zagadnienia semantyki i pragmatyki językoznawczej, dziedziny językoznawstwa bardziej skomplikowane niż opis kategorii gramatycznych i reguł składniowych. Język jest traktowany jako budulec myśli i interakcji w analizie kognitywnej i kulturowej. Omawiane są też najnowsze tendencje w interpretacjach społecznych języka i zmianach inkluzywnych. Podstawą analizy będą współczesne zasoby korpusowe polszczyzny i narzędzia technologii językowej.

Tematyka ĆWICZEŃ jest zróżnicowana, zależnie od prowadzącego zajęcia. Omawiane na nich są wybrane zagadnienia z zakresu gramatyki, pragmatyki i semantyki leksykalnej współczesnej polszczyzny (częściowo jako rozwinięcie wątków omawianych w ramach przedmiotu GOJP).

Opisy ćwiczeń znajdują się w sylabusach dla poszczególnych grup na dany rok akademicki.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA WYKŁADZIE:

I-II. Język jako system dwustopniowy - powtórzenie. Podstawowe operacje myślowe w języku. Znaczenie i odniesienie (statusy referencjalne).

III. Granice gramatyki, semantyki i pragmatyki. Podstawy gramatyki kognitywnej.

IV-V. Lingwistyka kulturowa i językowy obraz świata. Kulturemy.

VI. Lingwistyka tekstu. Spójność tekstu. Analiza dyskursu.

VII. Funkcje języka i wypowiedzi. Akty mowy.

VIII. Akty illokucyjne i gatunki mowy. Implikatury konwersacyjne. Grzeczność językowa.

IX-X. Język inkluzywny a lingwistyka kulturowa i kognitywna. Najnowsze tendencje: feminatywy, osobatywy, nazwy przynależności etnicznej i grupowej. Feminatywy i lingwistyka genderowa.

XI. Lingwistyka korpusowa i technologia językowa. Konkordancje, kolokacje, listy frekwencyjne, słowa klucze i inne narzędzia korpusowe.

XII. Korpus Współczesnego Języka Polskiego (kwjp.ipipan.waw.pl).

XIII-XV. Zasoby i narzędzia technologii językowej Clarin.

Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADU

Dobrzyńska T., 2001, Tekst, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Warszawa, 293-316.

Grzegorczykowa R., 2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2021, Język w służbie myśli. Warszawa.

Langacker R., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków.

Od Gutenberga do Zuckerberga. Wstęp do Humanistyki cyfrowej, red. A. Pawłowski, Wrocław 2024.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura. W-wa, s. 5-10.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.

Linde-Usiekniewicz J., Łaziński M., 2022, Język niedyskryminujący, w: Polszczyna na co dzień, Warszawa 2022, 789-816.

Łaziński M., 2021, Feminatywy oraz inne spory o słowa, Socjolingwistyka XXXVII, 2023 345-368

Małocha-Krupa, A.,2018, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych. Wrocław.

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Warszawa, 343-370.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2001, Akty mowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Warszawa, 269-280.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu części wykładowej przedmiotu student:

- odróżnia zagadnienia z zakresu semantyki i pragmatyki, dostrzega relacje między nimi;

- zna najważniejsze pojęcia dotyczące teorii aktów mowy, funkcji języka i językowego obrazu świata;

- zna podstawowe założenia i narzędzia lingwistyki korpusowej;

- dostrzega we współczesnej polszczyźnie problemy badawcze z zakresu gramatyki, pragmatyki i semantyki.

Efekty uczenia się dotyczące ćwiczeń zależą od ich tematyki (por. sylabusy grup ćwiczeniowych).

Metody i kryteria oceniania:

• Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z wykładu (maks. 40 punktów) i ćwiczeń (maks. 60 punktów).

• Aby zaliczyć przedmiot (jako całość złożoną z ćwiczeń i wykładu), student musi otrzymać w sumie co najmniej 60 punktów.

• Końcowy test z wykładu dotyczy zagadnień omawianych na wykładzie.

• Zasady zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący (por. sylabusy grup ćwiczeniowych).

Zarówno na wykładzie, jak i na ćwiczeniach dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (maksymalnie 2 ponadwymiarowe nieobecności można odpracować po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia; opuszczenie zajęć 5 lub więcej razy jest podstawą niezaliczenia zajęć).

Szacowany nakład pracy studentów: 120 godz. (4 ECTS), w tym:

- udział w ćwiczeniach: 30 godz. (1 ECTS)

- udział w wykładzie: 30 godz. (1 ECTS)

- bieżące przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia wykładu: 30 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie pracy zaliczeniowej na ćwiczeniach: 30 godz. (1 ECTS)

Wykorzystanie przez studentów narzędzi sztucznej inteligencji wymaga uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia (zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Marta Chojnacka-Kuraś
Prowadzący grup: Marta Chojnacka-Kuraś, Justyna Garczyńska, Monika Jabłońska, Marek Łaziński, Elżbieta Piotrowska, Krystyna Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia z GOJP 2 składają się z dwóch obowiązkowych części:

1) wykładu dla całego roku,

2) ćwiczeń realizowanych w grupach.

Wykład będzie poświęcony słowotwórstwu – jego opisowi w powiązaniu z semantyką i pragmatyką. Omówiony zostanie językowy potencjał słowotwórstwa i jego możliwości tekstowe. Rozważania teoretyczne ilustrowane będą przykładami zaczerpniętymi z różnych źródeł – ich analiza stanowić będzie argumentację przedstawianych tez i uogólnień, jak i okazję do utrwalania zasad opisu słowotwórczego w ramach metodologii strukturalistycznej.

Tematyka ćwiczeń jest zróżnicowana, zależnie od prowadzącego zajęcia. Omawiane będą wybrane zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, fonetyki i fonologii związane z opisem polszczyzny w ramach GOJP 1, tu pomyślane jako rozszerzenie i/lub pogłębienie jednego z działów gramatyki – por. sylabusy grup ćwiczeniowych.

Ocena końcowa z przedmiotu GOJP 2 wystawiana jest na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych z wykładu (maks. 40 punktów) i zaliczenia ćwiczeń (maks. 60 punktów).

Aby zaliczyć przedmiot GOJP 2 (jako całość złożoną z wykładu i ćwiczeń), student musi otrzymać w sumie co najmniej 60 punktów.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń są podane w sylabusach, tam też wymagania szczegółowe oraz literatura.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Marta Chojnacka-Kuraś
Prowadzący grup: Dagmara Banasiak, Justyna Garczyńska, Monika Jabłońska, Marek Łaziński, Magdalena Zawisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)