Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat analizy semiotycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K26
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat analizy semiotycznej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot nie wymaga ukończenia innych zajęć, aczkolwiek podstawowa znajomość antropologii kultury i kultury wizualnej może się okazać przydatna.


Na zajęciach omawiane będą teksty w języku angielskim, więc swobodna znajomość tego języka stanowi warunek komfortowego uczestnictwa w warsztatach.

Skrócony opis:

Analiza semiotyczna jest dziś szeroko wykorzystywana w badaniach postaw społecznych, planowaniu strategii komunikacyjnych, w marketingu i reklamie. Warsztaty na praktycznych przykładach pozwolą zapoznać się uczestniczkom i uczestnikom z podstawowymi technikami badawczymi.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zaplanowane są w metodologii "skrzynki narzędziowej". Każde kolejne spotkanie wprowadza nowe narzędzie, które następnie zastosowane zostanie w praktyce we wspólnej analizie wybranego tekstu kultury lub korpusu źródeł.

Pełny opis:

Analiza semiotyczna na uniwersytecie kojarzy się zwykle z badaniami literaturoznawczymi lub zakorzenionymi w nich dość wiekowymi analizami kultury Rolanda Barthesa czy Umberta Eco. Tymczasem współcześnie metodologia ta jest szeroko wykorzystywana m.in. w planowaniu kampanii społecznych, analizie społecznej percepcji zjawisk, w reklamie i marketingu czy komunikacji politycznej.

Osoby uczestniczące w zajęciach nauczą się między innymi:

- zbierać i analizować materiały z mediów tradycyjnych i społecznościowych;

- samodzielnie planować pracę na dużych korpusach danych;

- sortowania tekstów na tematy, ich klasyfikacji i analizy jakościowej tematów, także prowadzonej na korpusie wstępnie przeanalizowanymi przez algorytmy metodami NLP (np. Latent Dirichlet allocation);

- wykorzystywać kwadrat semiotyczny w analizie kodów komunikacyjnych;

- analizy kodów werbalnych i wizualnych;

- analizy narracyjnej;

- analizy archetypów;

- analizy pól semantycznych.

Przyjrzymy się także nieoczywistym nowym ścieżkom we współczesnym pejzażu semiotycznym takim jak:

- marki narodowe i semiotyka patriotyzmu;

- franczyzy, uniwersa kulturowe, multiwersa.

Literatura:

Anholt, Simon, Sprawiedliwość marek

Barthes, Roland, Mitologie

Holt, Douglas B. How brands become icons: The principles of cultural branding. harvard business press, 2004.

Mark, Margaret, Carol S. Pearson. The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. McGraw Hill Professional, 2001.

Polak, Krzysztof, Żurawicka Marzena, Semiotyka w badaniach marketingowych, PWN (2023).

Valentine, Virginia. "Semiotics: what it is and what it can do for market research." Market Research Handbook (2012).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć osoba uczestnicząca

- zna w zaawansowanym stopniu metodologię badania kultury, jaką jest analiza semiotyczna oraz związane z nią strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

- zna podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych, w szczególności w sporządzaniu semiotycznych raportów badawczych dla klientów komercyjnych i niekomercyjnych

- potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji (w szczególności zna i rozumie specyfikę komunikacji w mediach społecznościowych)

- wykorzystywać semiotyczną metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

Metody i kryteria oceniania:

Na każde warsztaty osoby studiujące przygotowują krótkie prace polegające na samodzielnym zebraniu określonego materiału, jego uporządkowaniu lub analizie, a czasem także na stworzeniu propozycji scenariusza do kampanii reklamowej lub społecznej w oparciu o zgromadzone materiały.

Wyniki cotygodniowej pracy umieszczane są przed zajęciami na platformie Google Classroom oraz prezentowane w postaci slajdów i omawiane podczas warsztatów.

Ocenie podlega przygotowywanie cotygodniowych zadań oraz systematyczna praca warsztatowa podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)