Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura współczesna i jej mity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2023F4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesna i jej mity
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminiarium magisterskie dla studentów drugiego roku studiów magisterskich. Osią

seminarium będzie wspólne przygotowywanie i omawianie rozdziałów prac magisterskich

oraz dyskusja nad lekturami i tekstami źródłowymi związanymi z ich tematyką

Pełny opis:

Mity stanowią jeden z najważniejszych materiałów badawczych antropologii kulturowej i

semiotyki od narodzin tych dyscyplin. O ile jednak początkowo badaczki zajmowały się

głównie wierzeniami i rytuałami społeczności odległych w czasie (starożytność) lub

przestrzeni (egzotyczne wyspy), ewentualnie oddzielonymi przepaścią klasową (folklor

chłopski), pod koniec wieku dwudziestego dokonał się zwrot ku “mitologiom współczesnym”.

W tekstach Rolanda Barthesa, Umberta Eco, a w Polsce Jolanty Brach-Czainy czy Rocha

Sulimy analizie poddawane zostały “własne” nie “obce” soczewki mitologiczne.

Osoby uczestniczące w seminarium magisterskim zachęcane będą do podążania tym

tropem i badania zjawisk współczesnej kultury za pomocą klasycznych narzędzi

antropologicznych i semiotycznych.

Literatura:

Mircea Eliade, Czas święty i mity

Claude Levi-Strauss, Myśl nieoswojona

Stefan Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże

Roch Sulima, Antropologia codzienności

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego

Lista lektur ma charakter wstępny. Dokładna lista lektur zostanie dopasowana do tematów

prac wybranych przez osoby uczestniczące w zajęciach.

Efekty uczenia się:

Osoba, która ukończyła zajęcia:

- zna swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z

innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

- zna w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura

wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych

- zna w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę

aktualnie prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury

- zna metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować,

oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i

wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo

prezentować ich wyniki

- potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny,

społeczny i polityczny

- potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych

dla ich treści i funkcji

- potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk

humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane;

dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych

badań

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z

zakresu nauk o kulturze

- potrafi napisać rozprawę naukową, samodzielnie formułując problem badawczy,

dobierając źródła i literaturę naukową oraz odpowiednią metodologię; poprawnie w

mowie i na piśmie formułować wypowiedzi i sądy

- przyjmuje postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk

kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych

problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzega wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania

konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny w trakcie zajęć będzie aktywne uczestnictwo oraz praca nad

powstającą rozprawą. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Warunkiem

zaliczenia seminarium jest złożenie gotowej pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)