Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWWF1W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o filmie
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień dotyczących teorii filmu, historii polskiego kina, kina autorskiego, kina gatunków i filmu dokumentalnego, przekazanie podstaw analizy i interpretacji utworu filmowego.

Pełny opis:

Ramowy plan wykładu: początki kina, polski wkład w powstanie "ruchomych obrazów", reakcje widzów na pierwsze filmy, pojawienie się dźwięku w filmie; percepcja obrazów i jej uwarunkowania kulturowe; fotografia, czas i przestrzeń w fotografii, język filmu; elementy sztuki operatorskiej; dźwięk i muzyka w obrazie filmowym; podstawowe elementy analizy obrazu filmowego, montaż atrakcji, znaczenie filmu "Obywatel Kane" dla rozwoju sztuki filmowej; Polska Szkoła Filmowa, kino autorskie, film dokumentalny w Polsce - historia i najwybitniejsi twórcy; gatunki filmowe, wykorzystanie wiedzy z zakresu antropologii kultury do analizy i interpretacji utworu filmowego.

Przedstawiony program ramowy może zostać uzupełniony o tematy i zagadnienia zaproponowane przez osoby uczestniczące w wykładzie. Propozycje można zgłaszać do prowadzącego wykład mailowo jeszcze przed rozpoczęciem semestru letniego lub w czasie dwóch pierwszych spotkań.

Literatura:

Literatura będzie podawana uczestnikom wykładu na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty kultury wizualnej i filmowej oraz relacjach między nimi; podstawową terminologię nauk o kulturze; wybrane nurty i narzędzia dotyczące filmu; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych.

Absolwent jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów; wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na wykładzie jest sprawdzana obecność. Zaliczenie na ocenę uzyskaną z testu końcowego obejmującego wszystkie wykłady.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)