Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika i semiotyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LLS1CE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika i semiotyka
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawy logiki, jej główne pojęcia oraz w reguły racjonalnej dyskusji.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia wprowadzane podczas kolejnych zajęć:

- zdania (sądy) w sensie logicznym;

- wypowiedzi jasne oraz wieloznaczne i mętne;

- twierdzenie a sugerowanie;

- źródła przekonań;

- przekonania jawne i niezwerbalizowane, racjonalne i nieracjonalne;

- wypowiedzi argumentacyjne;

- materialna i formalna ocena rozumowań: wyodrębnienie przesłanek i wniosku, entymematy;

- rozumowania niezawodne (dedukcyjne): ocena intuicyjna, ocena metodami logicznymi;

- rozumowania uprawdopodabniające;

- pospolite błędy w rozumowaniach - podziały i typologie;

- przegląd argumentacji odwołujących się do racji pozalogicznych (do opinii eksperta, do zasady równej miary, „równi pochyłej");

- spory nierozstrzygalne.

Literatura:

Teresa Hołówka: "Kultura logiczna w przykładach". Warszawa: PWN 2006.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi (K_W01);

- podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii kultury (K_W10).

Student/ka potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych (K_U01);

- stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo (K_U10).

Student/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01);

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności muszą zaliczyć je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Osoby mające więcej niż pięć nieobecności nie zostaną dopuszczone do zaliczenia przedmiotu. Ocena na zaliczenie zostanie wystawiona na podstawie pisemnego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Hołówka, Aleksandra Horecka, Paulina Kwiatkowska, Jerzy Pluta
Prowadzący grup: Teresa Hołówka, Aleksandra Horecka, Jerzy Pluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)