Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania archiwum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SPA-PZARZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania archiwum
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Studiów Podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści kształcenia: funkcje archiwum, organizacja i struktura, personel zarządzający, problemy zatrudnienia, problemy kwalifikacji niezbędnych do pracy w archiwum, problemy efektywności działań archiwalnych, problem pozyskiwania środków finansowych, problemy promocji działalności archiwalnej.

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Literatura:

Literatura znajduje się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

I.WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna kompetencje różnych typów archiwów,

2. zna zasady doboru kadr archiwalnych,

3. zna zasady promocji działalności archiwalnej i pozyskiwania funduszy na nią.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi zarządzać archiwum lub jego działami,

2. potrafi prowadzić różne formy promocji jego działalności z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wszystkich pracowników archiwum,

3. potrafi pozyskiwać fundusze na działalność archiwalną.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. posiada umiejętność komunikacji ze środowiskami zainteresowanymi działalnością archiwalną, m.in. instytucjami kultury, oświaty, administracji,

2. potrafi prowadzić dialog ze wszystkimi współpracownikami, służący realizacji najważniejszych zadań w działalności archiwum,

3. potrafi tworzyć zespoły archiwalne służące działalności placówki.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania znajdują się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Hubert Wajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)