Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SPA-EZH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Studiów Podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. edytorstwo jako nauka pomocnicza historii,

2. normy edytorskie,

3. teoria i praktyka edycji źródeł,

4. problemy wyboru źródeł do edycji,

5. konstrukcja wydawnictw źródłowych,

6. zastosowanie technologii cyfrowych w edycji źródeł.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady edycji źródeł historycznych dla celów naukowych i popularnonaukowych,

2. zna zasady redagowania wydawnictwa źródłowego,

3. zna różne typy wydawnictw źródłowych.

2. Umiejętności

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi zredagować następujące elementy wydawnictwa źródłowego: przedmowę, wstęp,

nagłówek, legendę, przypisy,

2. potrafi dokonać wyboru źródła do edycji i uzasadnić ten wybór,

3. potrafi wskazać źródła mogące stać się przedmiotem edycji w archiwum, w którym pracuje.

4. potrafi zastosować technologie cyfrowe w edycji źródeł

3. Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. upowszechnia standardy edycji źródłowych naukowych i popularno-naukowych,

2. widzi potrzebę przygotowywania nowych edycji źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)