Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-SPA-EZH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Przedmioty Studiów Podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Edycja źródłowa, edytorstwo źródeł historycznych -definicje. Rodzaje edycji źródłowych. Kryteria wyboru źródeł do wydania. Warsztat edytora: literatura przedmiotu, instrukcje wydawnicze, czasopisma.

2. Wybór podstawy wydania - zasady ogólne, procedury ustalania statusu przekazów źródeł różnej proweniencji; zakres kwerendy edytora. Zapis odmianek i wariantów.

3. Przygotowanie tekstu do druku: kopiowanie i kolacjonowanie. Transliteracja, transkrypcja, modernizacja. Uproszczenia.

4. Aparat krytyczny – przypisy tekstowe, błędy, braki w tekście, korektury, lekcje wątpliwe – sposoby postępowania.

5. Redakcja wydawnictwa (1) – nagłówki, legendy. Ćwiczenie – edycja źródła proweniencji administracyjnej.

6. Redakcja wydawnictwa (2) – przypisy rzeczowe, zakres wstępu, indeksy. Ćwiczenie – przypis, nota edytorska

7. Edycja cyfrowa i edytorstwo w świecie elektronicznym.

Literatura:

1 / Podręczniki: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014; R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

2 / Instrukcje wydawnicze, w: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

3 / artykuły w tomach studiów pod red. A. Perłakowskiego: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.)(Kraków 2011); Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, (2015); Edytorstwo źródeł: różne drogi - wspólny cel (2017); Edytorstwo źródeł – od instrukcji do edycji (2022); w tomach studiów pod red. J. Sikorskiej-Kuleszy: Edytorstwo źródeł XIX wieku. Problemy teoretyczne i praktyka edytorska, (Warszawa 2016); Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, (2017); Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (2018); Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi: warsztat edytora, (2021) oraz w czasopiśmie „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” (t.1-22).

4 / Edycje źródłowe: M. Langiewicz, Pisma, oprac. Helena Rzadkowska, Kraków 1971; Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796), T. 1, oprac. Z. Zielińska, Warszawa 2022; Diariusz Sejmu z roku 1830-1831; t. II, cz. 1, oprac. E. Rostworowski, Kraków 1909; Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867-1868), oprac. Z. Fras i S. Pijaj, Kraków 2001; Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego styczeń-sierpień 1863, oprac. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław-Warszawa 1974; Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948: materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie, oprac. A. Wojtaszak, Szczecin 2001; Publicystyka społeczna. Eliza Orzeszkowa, oprac. I. Wiśniewska, Kraków 2005; Czego chce współczesna kobieta?: problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, wybór i oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2013.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady edycji źródeł historycznych dla celów naukowych i popularnonaukowych,

2. zna zasady redagowania wydawnictwa źródłowego,

3. zna różne typy wydawnictw źródłowych.

2. Umiejętności

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi zredagować następujące elementy wydawnictwa źródłowego: przedmowę, wstęp,

nagłówek, legendę, przypisy,

2. potrafi dokonać wyboru źródła do edycji i uzasadnić ten wybór,

3. potrafi wskazać źródła mogące stać się przedmiotem edycji w archiwum, w którym pracuje.

4. potrafi zastosować technologie cyfrowe w edycji źródeł

3. Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. upowszechnia standardy edycji źródłowych naukowych i popularno-naukowych,

2. widzi potrzebę przygotowywania nowych edycji źródłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega przygotowanie się studenta do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Jolanta Sikorska-Kulesza
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Jolanta Sikorska-Kulesza
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)