Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od rękopisu do edycji źródła: przygotowanie edycji listów Władysława Abrahama do Władysława Zahorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-REEDZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Od rękopisu do edycji źródła: przygotowanie edycji listów Władysława Abrahama do Władysława Zahorskiego
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć – cel (wprowadzenie do samodzielnego wydawania źródeł narracyjnych, przygotowanie do druku kilku listów), metody pracy. Literatura przedmiotu, instrukcje wydawnicze. Definicja edycji źródła historycznego, rodzaje edycji.

2. Prezentacja postaci nadawcy (Władysław Abraham) i adresata listów (Władysław Zahorski). Przykłady edycji listów uczonego. Omówienie problematyki zasad wyboru źródeł do wydania w postaci edycji.

3. Zakres kwerendy w pracy nad edycją listów. Przekazy źródła – wybór podstawy wydania.

4. Omówienie wyników kwerendy (poszukiwanie listów Abrahama i Zahorskiego do siebie), kopiowanie listów ze skanów.

5. Kolacjonowanie kopii listów z rękopisem.

6. Zapoznanie się z realizacjami i problemami związanymi z modernizacją tekstów z pierwszej poł. XX wieku. Modernizacja listów.

7. Przypis rzeczowy a komentarz. Wytypowanie miejsc do objaśnienia rzeczowego. Analiza przypisów w wybranych edycjach.

8. Opracowanie nagłówków i legendy.

10. Omówienie treści przypisów opracowanych indywidualnie i ich redakcja.

11. Praca nad przygotowaniem wstępu – części wstępu, plan kwerendy do opracowania wstępu do listów.

12. Sporządzenie konspektu wstępu na podstawie przygotowanego materiału. Redakcja noty edytorskiej.

13. Redakcja wstępu.

14. Rodzaje indeksów, zasady sporządzania indeksów, ślepy indeks.

15. Podsumowanie wyników pracy.

Literatura:

J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014;

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006;

I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych z XIX i początku XX wieku, Warszawa 1962;

S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937; D. Świerczyńska, Kłopoty z atrybucją, czyli uwagi o ustalaniu autorstwa, w: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu, Warszawa 2001;

T. Winek, Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów, „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” (2019, z. 2);

Listy Wandalina Szukiewicza do Lucjana Uziębły i Władysława Zahorskiego, oprac. H. Ilgiewicz, w: Nieznane listy z Ziem Zabranych, Kielce 2016;

Stefan Kieniewicz - Henryk Wereszycki : korespondencja z lat 1947-1990, oprac. E. Orman, Kraków 2013;

Aleksander Gieysztor: człowiek i dzieło, oprac. M. Koczerska, P. Węcowski, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia wymagają sporej samodzielności i terminowości w wywiązywaniu się z zadań. Ocenie podlegać będzie przygotowanie się do zajęć – przeczytanie literatury, instrukcji oraz poziom wykonania kolejnych zadań, a także – w związku z pracą grupową – terminowość wykonywania kolejnych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Jolanta Sikorska-Kulesza
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Jolanta Sikorska-Kulesza
Prowadzący grup: Jolanta Sikorska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)