Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poszukiwania i badanie rękopisów bibliotecznych i archiwalnych. Wstęp do badań proweniencyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-PBRBA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poszukiwania i badanie rękopisów bibliotecznych i archiwalnych. Wstęp do badań proweniencyjnych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Na zajęciach zastanawiać się będziemy, w jaki sposób dotrzeć do przechowywanych w archiwach i bibliotekach rękopiśmiennych materiałów

zawierających informacje na temat interesujących nas osób, wydarzeń i miejsc. Będziemy starali się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak rozpocząć poszukiwania i jakimi drogami podążać. Pamiętając, że materiały te stanowią nie tylko świadectwo przeszłości, lecz same także mają swoją historię, przyjrzymy się metodom i celom badań proweniencyjnych, coraz powszechniej uprawianych w polskich archiwach i bibliotekach.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wstęp do metodyki poszukiwań archiwalnych oraz badań proweniencyjnych. W ich trakcie omówimy czynniki kształtujące zasób

archiwalny oraz zasady, formy i źródła gromadzenia materiałów archiwalnych przez archiwa. Zapoznamy się z zasadami gromadzenia i

organizacji zasobu archiwalnego. Wyjaśnimy pojęcie zespołu archiwalnego, zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej. Poznamy

zasady rozmieszczenia zasobu archiwalnego w Polsce. Nauczymy się korzystać z pomocy archiwalnych: przewodników, inwentarzy, katalogów

oraz internetowych baz danych https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Przyjrzymy się następnie rękopisom przechowywanym w zbiorach bibliotecznych. Podobnie jak w przypadku zbiorów archiwalnych, zadamy

pytanie o czynniki kształtujące zasób biblioteczny w zakresie zbiorów rękopiśmiennych.

Przechodząc do problemu badań proweniencyjnych, koncentrując się na wieku XX, omówimy zniszczenia i przemieszczenia rękopisów

archiwalnych i bibliotecznych w Polsce. Zapoznamy się z podstawowymi zasadami i metodami badań proweniencyjnych (m. in. tzw. deklaracją

waszyngtońską z 1998 r.). Na przykładzie wybranych warszawskich instytucji (Biblioteka Uniwersytecka, Muzeum Pałacu Króla Jana III w

Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie) śledzić będziemy losy wybranych obiektów.

Pożądana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego lub rosyjskiego.

Literatura:

Przewodniki archiwalne, inwentarze, katalogi

Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa- Szczecin 1994

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003

The AAM Guide to Provenance Research, Washington 2001

Lewandowska A., Zalewska K., Zielińska K., ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, Warszawa 2015

Romanowska-Zadrożna M., Badania proweniencyjne w Polsce (cz. 1), „Muzealnictwo” 2016, 56, s. 179–191

Romanowska-Zadrożna M., Badania proweniencyjne w Polsce (cz. 2), „Muzealnictwo” 2017, 58, s. 47–59

Romanowska-Zadrożna M., Badania proweniencyjne czyli habent sua fata artis opera, „Muzealnictwo” 2012, 53, s. 12–14

Romanowska-Zadrożna M., Badania proweniencyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych, „Muzealnictwo” 2015, 56, s. 230–243

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)