Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK1-SPA-HA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia archiwów
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia, Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych
Przedmioty Studiów Podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacz studiów archiwalnych winien posiadać podstawową wiedzę z zakresu dziejów I Rzeczypospolitej; znajomość przynajmniej jednego z języków nowożytnych ułatwiającą przegląd zagranicznych katalogów i indeksów oraz literatury obcej.

Skrócony opis:

Słuchacze zaznajomią się z zawartością, strukturą zbiorów w archiwach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ( archiwa w Wilnie, Rydze, Tallinie, Moskwie, St. Petersburgu, Mińsku oraz na Ukrainie).Odrębnie na kolejnych zajęciach będą omówione zbiory polskie w Riksarkivet w Sztokholmie. Jednocześnie prowadzący poza przedstawieniem najistotniejszych działów zawierających m.in. polonica w ww. archiwach omówi zasady ich korzystania ( katalogi, indeksy) oraz specyfikę tych placówek w kontekście zachowanych opisów zbiorów często zachowanych jedynie w rękopisach.

Pełny opis:

Dzieje archiwów; prowadzący prezentuje strukturę, czyli poszczególne działy archiwów zawierających akta dt. okresu staropolskiego w takich ośrodkach jak Wilno, Ryga, Moskwa, St. Petersburg oraz wybrane ośrodki na Ukrainie (Lwów, Kijów). W trakcie omówienia zbiorów zawierających polonica prezentuje w formie xero charakter znajdujących się tamże akt. W wielu wypadkach ze względu na trudności z ich odczytem ( paleografia) prowadzący omawia ich przydatność do badań nad dziejami dawnej Rzeczypospolitej. Słuchacze mogą po zapoznaniu się z prezentowanymi dokumentami zapoznać się z funkcjonowaniem kancelarii tak królewskiej jak dworów magnackich (akta prywatne) jak trybem ich wytwarzania oraz stanem zachowania; to z kolei decyduje o zasadach ich udostępniania przez władze archiwów (oryginały – co jest obecnie dla tej epoki rzadkością ,mikrofilmy, xero, nośniki elektroniczne etc.)

Literatura:

N. Cariowa, Archiwa dotyczące wojskowości w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; w :Miscellanea Historico- Archivistica,( cyt. MHA) t. 13, Warszawa 2001;

N. Cariowa, Archiwa rodu Potockich w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie; w MHA, t.8, Warszawa 1997;

Hiscowa Lubow Z., Tulczyńska linia Potockich w aktach zespołu nr 49 Centralnego Państwowego Hiostorycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie; w: MHA, Warszawa 1997;

M. Machynia, XVIII-wieczne akta dotyczące historii wojskowości Rzeczypospolitej w Krakowie, na Litwie i Ukrainie; w: MHA, t.13;

L. Olechnowicz, Archiwalia dotyczące wojskowości w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie; w: MHA, t.13;

Straty archiwum i bibliotek warszawskich t.1; AGAD, Warszawa 1957;

R. Mienicki, Archiwum Akt Dawnych w Wilnie, wilno 1923;

D. Szowkowyj, Dzieje i awartosć dokumentów z zespołu Potockich przechowywanego w CPAH Ukrainy w Kijowie; w:MHA, t.8’

W. Kriegseisen, Źródła do historii Rzeczypospolitej szlacheckiej w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku; w:Kwartalnik Historyczny, r.105, 1998, nr 4.

K.Syta, dokumentacja wojskowa w archiwach hetmanów koronnych; w: MHA, t. 13.

Inwentarze archiwów omawianych na zajęciach ;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacze winni:

- posiadać wiedzę na temat zawartości omawianych archiwów i bibliotek; w szczególności poloników występujących w poszczególnych działach;

- przedstawić analizę ich struktury w kontekście :wytworzenia, charakteru, przydatności do badań;

- wykazać się umiejętnością korzystania z katalogów, regestrów i spisów ułatwiających korzystanie z zespołów archiwalnych;

- poznać systemy opracowywania danych archiwalnych stosowane współcześnie tak na potrzeby służb archiwalnych jak korzystających z tych zasobów;

- poszerzyć swą wiedzę w zakresie historii społecznej, gospodarczej;

- rozszerzyć wiadomości z zakresu historii politycznej i wojskowej poprzez analizę akt tego typu; posiadać wiedzę na temat funkcjonujących czasopism archiwalnych; gdzie znajdują się prace o zawartości ww. archiwów i bibliotek (Archeion, Miscellanea Historico-Archivistyka).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach oraz test, którzy słuchacze piszą na przedostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Mirosław Nagielski
Prowadzący grup: Mirosław Nagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)