Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia powszechna XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-HPW19
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna XIX w.
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępując do zajęć musi znać jeden z języków nowożytnych w stopniu umożliwiającym lekturę opracowań.

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z historii powszechnej XIX w.; rodzaje źródeł wykorzystywanych do badania wybranych zagadnień z historii powszechnej XIX w. oraz ich krytyka z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii XIX w.; krytyczne wykorzystywanie opracowań naukowych odnoszących się do wybranych zagadnień z historii powszechnej XIX w.; wnioskowanie na podstawie informacji i przesłanek wynikających z krytyki źródeł oraz lektury opracowań; różne uwarunkowania procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych XIX w. oraz związki między nimi; specjalistyczna terminologia nauk historycznych dotycząca historii XIX w.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, III rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą różnorodnym problemom społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym XIX w. dotyczącym historii powszechnej XIX w. Obejmujące różne okresy chronologiczne tego wieku, koncentrować się będą przede wszystkim na problemach szczególnie istotnych i charakterystycznych dla XIX w. Podstawą pracy na zajęciach będzie analiza wybranych, różnorodnego typu materiałów źródłowych (np. akty prawne, egodokumenty, prasa, diariusze sejmowe, mapy, tabele statystyczne, kazania, ikonografia, zdjęcia). Analiza prowadzona będzie z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii XIX w. Bardzo ważnym przedmiotem analizy będzie oczywiście też treść źródła. Student będzie tu wykorzystywał wiedzę zdobytą zarówno na poprzednich etapach nauki jak i z lektury wskazanych opracowań naukowych dotyczących historii powszechnej XIX w. Student w trakcie zajęć zapozna się też ze specjalistyczną terminologią dotyczącą nauk historycznych. Wnioski wynikające z analizy źródeł staną się podstawą do dyskusji na zajęciach, w trakcie której student będzie miał szansę zaprezentować własne refleksje, ale też zrozumieć szerszy kontekst analizowanych zjawisk.

Literatura:

L. Bazylow, Historia powszechna: 1789-1918, Warszawa 1995; T. Kizwalter, Historia powszechna: wiek XIX, Warszawa 2003; E. Hobsbawm, Wiek rewolucji: 1789-1848, Warszawa 2013; tegoż, Wiek kapitału, 1848-1875, Warszawa 2014; tegoż, Wiek imperium, 1875-1914, Warszaw 2015, J. Osterhammel, Historia XIX w. Przeobrażanie świata, Poznań 2013; Wielka Historia Świata, Świat w latach 1800-1850, t. 9 red. M. Baczkowski, A. Chwalba, T. Czekalski, D. Kałwa, Kraków 2006, Wielka Historia Świata, Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej, t.10, red. M. Baczkowski, A. Chwalba, T. Czekalski, D. Kałwa, Kraków 2006.

Literatura szczegółowa znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie znał w stopniu zaawansowanym dzieje powszechne XIX w, rozumiał złożoność uwarunkowań zjawisk zachodzących w tym czasie i komplikacje procesów historycznych wówczas zachodzących, pozna metody wnioskowania historycznego, zasady krytyki źródła z XIX w. oraz zasadnicze etapy postępowania badawczego historyka, pozna terminologię z zakresu nauki historycznej właściwą dla XIX w., będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną źródła historycznego, krytycznie analizować opracowania naukowe, ocenić stosowane w nich metody, stanowiska oraz sposoby prowadzenia syntezy, wyrobi sobie potrzebę śledzenia postępów badań historycznych z interesującym go zakresie i nawyk samodzielnego rozszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Markowski
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Elżbieta Kwiecińska, Marek Pawełczak, Grażyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Marek Pawełczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)