Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-HPL19
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XIX w.
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępując do zajęć musi znać jeden z języków nowożytnych w stopniu umożliwiającym lekturę opracowań.

Skrócony opis:

Wiedza o historii Polski XIX w. w układzie problemowym i chronologicznym; rodzaje źródeł wykorzystywanych do badania wybranych zagadnień z historii Polski XIX w. oraz ich krytyka z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii XIX w.; krytyczne wykorzystywanie opracowań naukowych odnoszących się do wybranych zagadnień z historii Polski XIX w.; wnioskowanie na podstawie informacji i przesłanek wynikających z krytyki źródeł oraz lektury opracowań; różne uwarunkowania procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych XIX w. oraz związki między nimi; specjalistyczna terminologia nauk historycznych dotycząca historii XIX w.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, III rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczyć będą różnorodnych problemów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych XIX w. historii ziem polskich w XIX w. Obejmujące różne okresy chronologiczne tego wieku, koncentrować się będą przede wszystkim na problemach szczególnie istotnych i charakterystycznych dla XIX w. Podstawą pracy na zajęciach będzie analiza wybranych, różnorodnego typu materiałów źródłowych (np. akty prawne, egodokumenty, prasa, diariusze sejmowe, mapy, tabele statystyczne, kazania, ikonografia). Analiza prowadzona będzie z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii XIX w. Bardzo ważnym przedmiotem analizy będzie też treść źródła. Student będzie tu wykorzystywał wiedzę zdobytą zarówno na poprzednich etapach nauki, jak i wyniesioną z lektury wskazanych opracowań naukowych dotyczących historii Polski XIX w. Student w trakcie zajęć zapozna się też ze specjalistyczną terminologią dotyczącą nauk historycznych. Wnioski wynikające z analizy źródeł staną się podstawą do dyskusji na zajęciach, w trakcie której student będzie miał szansę zaprezentować własne refleksje, ale też zrozumieć szerszy kontekst analizowanych zjawisk.

Literatura:

A. Chwalba, Historia Polski, 1795-1918, Kraków 2000; J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa 2011; Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t.1-4, Warszawa 2013; .S. Kieniewicz, Historia Polski, 1795-1918, Warszawa 1996; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983; Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski; pod red. Władysława Zajewskiego, Warszawa 1994; J. Zdrada, Historia Polski, 1795-1914, Warszawa 2005

Literatura szczegółowa znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Po ukończeniu zajęć student będzie znał w stopniu zaawansowanym dzieje ziem polskich w XIX w, rozumiał złożoność uwarunkowań zjawisk zachodzących w tym czasie i komplikacje procesów historycznych zachodzących wówczas na terenie ziem polskich, pozna źródła do badania przeszłości z XIX w. rozpozna ich różnorodność i sposoby ich klasyfikacji, nauczy się krytycznej oceny różnego typu świadectw przeszłości, pozna terminologię z zakresu nauki historycznej oraz podstawową terminologię innych wybranych nauk humanistycznych i społecznych, będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną źródła historycznego, krytycznie analizować opracowania naukowe, ocenić stosowane w nich metody, stanowiska oraz sposoby prowadzenia syntezy,wyrobi sobie potrzebę śledzenia postępów badań historycznych z interesującym go zakresie i nawyk samodzielnego rozszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ćwiczenia dokonują każdorazowej oceny stopnia przygotowania studenta do poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Markowski
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Agnieszka Janiak-Jasińska, Tomasz Kizwalter, Elżbieta Kwiecińska, Maciej Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Jarosław Czubaty, Agnieszka Janiak-Jasińska, Tomasz Kizwalter, Maciej Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)