Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreowanie wizerunku firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-PW-Z1KWF
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreowanie wizerunku firmy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z kreowaniem wizerunku firmy (organizacji o celach biznesowych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony teoretyczno-praktycznym zagadnieniom kreowania wizerunku przedsiębiorstwa z punktu widzenia public relations.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z teoretyczno-praktycznymi zagadnieniami z zakresu public relations. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wizerunkowi organizacji i marki – temu, jak go budować, jak projektować strategie i kampanie ku temu, jak dobierać grupy docelowe i publiczności oraz instrumenty docierania do nich z komunikatami. Przedmiot jest ukierunkowany na poznanie sposobów kształtowania wizerunku podmiotów branży wydawniczo-księgarskiej w głównej mierze za pomocą public relations, jednak z uwzględnieniem elementów komunikacji marketingowej 360.

Literatura:

1. Frołow, K. (2009). Public relations na rynku książki. Biblioteka Analiz.

2. Kończak, J., Bylicki, P. (2018). Marka korporacyjna i jej komunikacja. Wydawnictwo Public Dialog.

3. Miotk, A. (2012). Badania w public relations. Difin.

4. Seitel, F.P. (2017). The Practice of Public Relations. Pearson. https://www.lspr.edu/wp-content/uploads/2022/05/Seitel-Fraser-P-Practice-of-public-relations-Macmillan-Pearson-Education-Limited-2017-3.pdf

5. Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Newsline.

6. Wojcik, K. (2015). Public relations. Wolters Kluwer.

Efekty uczenia się:

K2_W14 Absolwent zna i rozumie zasady i normy etyczne właściwe dla podmiotów działających na współczesnym rynku wydawniczym.

K2_U06 Absolwent posiada umiejętności z zakresu praktyki wydawniczej, w tym posługiwania się specjalistycznymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w procesach wydawniczych, ocenić funkcjonalność i estetykę różnych rodzajów publikacji tradycyjnych i cyfrowych, korzystać z kanałów komunikacji właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego

K2_U08 Absolwent posiada umiejętności w zakresie zarządzania firmą z branży wydawniczej oraz działalności marketingowej i promocyjnej na jej rzecz.

K2_U12 Absolwent potrafi opracować teksty w języku polskim, zgodne z zasadami języka polskiego oraz wymaganiami komunikacji biznesowej i marketingowej, a także słownictwem specjalistycznym branży wydawniczo-księgarskiej.

K2_U16 Absolwent potrafi stosować zasady etyczne, w tym etyki zawodowej, prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej.

K2_K06 Absolwent jest gotów do kreowania działań i procesów zmierzających do rozwoju czytelnictwa, a także sprzyjających zmian na rynku wydawniczo-księgarskim.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie podczas zajęć projektu strategii/kampanii zgodnie z informacjami zaprezentowanymi podczas zajęć.

Obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Kuliński
Prowadzący grup: Hubert Kuliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)