Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-IN-Z3JKZ-OZB
Kod Erasmus / ISCED: 15.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-ZAOCZNE II STOPNIA - 3 semestr (spec.: OZB)
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3903
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kultura języka, jako podstawa komunikacji społecznej w zarządzaniu tekstem. Prawidła konwencji i zasad zachowania w tekstach oficjalnych i elektronicznych. Przybliżenie zasad poprawności językowej. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji poprzez sprawne korzystanie ze źródeł informacji bezpośredniej. Najwięcej miejsca poświęca się umiejętności korzystania ze słowników tradycyjnych jak i internetowych. Omawiane będą praktyczne zasady korekty i adiustacji tekstu pod kątem pisania prac magisterskich (licencjackich).

Pełny opis:

Kultura języka w życiu publicznym. Konwencja a zasady zachowania publicznego w tekstach tradycyjnych i elektronicznych (w Internecie). Asertywność, czyli co? Próba definicji i opis przykładów. Współczesna wiedza o języku jako humanistycznym ogniwie wszystkich nauk. Kultura języka - termin, choć wieloznaczny, jednak wyraźnie związany z wartościującym rozumieniem kultury. Norma językowa jako pojęcie z zakresu językoznawstwa normatywnego. Kultura języka, jako podstawa komunikacji społecznej w zarządzaniu tekstem. Prawidła konwencji i zasad zachowania w tekstach oficjalnych i elektronicznych. Przybliżenie zasad poprawności językowej. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji poprzez sprawne korzystanie ze źródeł bezpośredniej informacji. Najwięcej miejsca poświęca się umiejętności korzystania ze słowników tradycyjnych jak i internetowych. Kurs o charakterze praktycznym stanowi próbę całościowego nakreślenia problematyki teoretycznej i dydaktycznej normy językowej związanej z wykorzystaniem źródeł bezpośredniej informacji naukowej w szkolnej edukacji, studiowaniu i samokształceniu. Zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne i informacyjne o prezentowanych wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych oraz ukazuje różnorodność form pracy z ich użyciem.

Omówiony zostanie fenomen słowników ortograficznych oraz społeczny status ortografii. Także społeczne oczekiwania wobec słowników. Ukazany zostanie także wpływ czynników pozajęzykoznawczych na ich zawartość. Student, zorientowany w zawartości słowników, będzie ich świadomym użytkownikiem, co przyda mu się w trakcie studiów.

Jednym z głównych zadań zajęć jest uświadomienie i przekonanie studentów bibliotekoznawstwa o nieodzowności systematycznego i konsekwentnego zaznajamiania czytelników - użytkowników bibliotek z wydawnictwami leksykograficznymi, wykształcenie odpowiednich umiejętności praktycznych oraz wyrobienie trwałych nawyków stałego i skutecznego posługiwania się tymi bezpośrednimi źródłami informacji, gdy tylko zaistnieje konieczność odszukania w nich potrzebnej informacji naukowej czy językowej. Konwersatorium ma pomóc studentowi w uzyskaniu rozeznania wśród funkcjonujących w Polsce słowników, leksykonów, encyklopedii oraz wykształcić w słuchaczu umiejętności oceny wartości oraz doboru dzieł leksykograficznych w zależności od potrzeb.

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznego konwersatorium korekty i adiustacji tekstu pod kątem pisania prac magisterskich (licencjackich). Żyjemy w XXI wieku, a co za tym idzie mamy, dostęp do zaawansowanych technologii umożliwiających nie tylko wsparcie zajęć stacjonarnych, ale również kształcenie na odległość oraz dostęp do wiedzy w dowolnym czasie i miejscu. Dlatego obecnie najczęściej stosowanym połączeniem technik nauczania jest zestawienie nauczania stacjonarnego (tradycyjnego) z e-learningiem. Wiele materiałów do poszczególnych tematów można znaleźć w Internecie.

Literatura:

M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

J. Grzenia - Komunikacja językowa w Internecie Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

S. Kania, J. Tokarski, (1984), Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa. [Tylko Rozdział 6. Leksykografia] .

J. Kida, (2000), Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej, Rzeszów.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

P. Żmigrodzki (2003) lub (2005), Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.

M. Pietrzak, Kilka porad, jak komunikować się w bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza” (cykl artykułów)

M. Pietrzak, Współczesna kultura mowy a wzorce klasyczne, „Bibliotheca Nostra”, nr 3/3/2011, s. 125-139

M. Pietrzak, Kultura języka wyznacznikiem kultury czytelniczej i bibliotecznej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna najważniejsze zagadnienia, którymi się posługuje kultura języka

2. Zna podstawowe typy i rodzaje źródeł bezpośredniej informacji

3. Posiada podstawową siatkę pojęć z kultury języka

4. Postrzega dzieła leksykograficzne jako wypadkową potrzeb danej społeczności

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wyjaśnić genezę i cel powstania konkretnych prac o kulturze języka

2. Potrafi dokonywać podstawowej oceny wartości i przydatności poradników z zakresu kultury języka

3. Rozumie i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań normatywnych języka

4. Potrafi docenić i uzasadnić różnorodność słowników, leksykonów i encyklopedii

Metody i kryteria oceniania:

Wkład własny do realizowanych zadań. Zadania praktyczne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)