Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki medialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z4POME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki medialne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DM-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat polityk w obszarze komunikowania i mediów na różnych poziomach: międzynarodowym, regionalnym (europejskim) i krajowym (na wybranych przykładach), w tym zwłaszcza regulacji oraz standardów kreowanych przez UNESCO, Unię Europejską, Radę Europy oraz ważne organizacje branżowe. Przedstawione zostaną szczegółowe strategie i działania wybranych organizacji w zakresie polityki w promowaniu wartości aksjologicznych związanych z wolnością słowa i wolnego przepływu informacji, a także paneuropejskich standardów w obszarze komunikacji medialnej. Wyeksponowane zostaną społeczne i kulturowe oraz ekonomiczne aspekty polityk medialnych. Omówione będą formy realizacji i monitoringu wdrażania powyższych regulacji i standardów w krajach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje problematykę prowadzenia polityki medialnej w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Uwzględnia globalne problemy w zarządzaniu internetem, wdrażaniu fundamentalnych standardów w dziedzinie wolności słowa i mediów, kluczowych zagrożeń i form przeciwdziałania. Przedmiot poświęca szczególną uwagę budowie wspólnej przestrzeni komunikacyjnej oraz informacyjnej w Europie w ramach dostosowania krajowych polityk medialnych do standardów Rady Europu i regulacji UE.

Wykład przedstawi kluczowe cele polityk medialnych: a) gwarancji wolności słowa i mediów; b) budowy ładu komunikacyjnego, c) walki z monopolami i przeciwdziałaniu procesom koncentracji; d) działaniom protekcjonistycznym ze względu na ochronę kultury; e) uzależnianiu polityk medialnych od procesów konwergencji i globalizacji.

W szczególności w toku wykładów zostanie poruszona następująca problematyka:

- ewolucja polityk medialnych w dobie konwergencji, globalizacji deregulacji

- nowi i starzy aktorzy polityk medialnych - główne podmioty globalnej, europejskiej i krajowej polityki medialnej

- ważne dokumenty międzynarodowe w obszarze mediów

- problemy wolności mediów i pluralizmu mediów (monitoring mediów: OBWE, UE, RE, organizacji pozarządowych)

- rozwiązywanie głównych problemów i zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych: ochrony praw człowieka, dostęp do informacji, walka z fake newsami mową nienawiści, ochrona mniejszości i małoletnich, itp.

- polityka medialna w promocji pluralizmu mediów: polityka audiowizualna, media publiczne, sektor społeczny a różnorodność mediów i treści medialnych

- walka z koncentracją i promowanie pluralizmu (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz przejrzystości własnościowej

- programy wspierające niezależność dziennikarzy (redakcyjną, ochrona dziennikarstwa śledczego)

- programy wspierające edukację medialną oraz inkluzywność mediów

- monitorowanie mediów przez organizacje międzynarodowe, pozarządowe i dziennikarskie i ich efekty (indeksy wolności, platformy sygnalizacyjne, monitoring wyborczy).

Literatura:

Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, WAiP, Warszawa 2010

Jaskiernia. A., Monitoring wolności mediów w Europie, Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R, Warszawa 2018

Jaskiernia A.,, The European Union voice in the debate of the global governance process of the internet, “Central European Journal of Communication”, Vol. 10/No 1(18) Spring 2017

Klimkiewicz B., A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union, Jagiellonian University Press, Kraków 2014

Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkiewicz M., Polityka medialna w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011

Skrzypczak J., Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Absolwent, poza wiedzą ogólną na temat międzynarodowych, paneuropejskich oraz krajowych polityk w obszarze komunikacji i mediów, dysponuje również wiedzą specjalistyczną na temat:

- nowych zagrożeń istotnych dla funkcjonowania mediów w związku z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych,

- narzędzi wsparcia wolności i niezależności mediów i dziennikarzy

- form ochrony pluralizmu, kultury i dziedzictwa oraz różnorodności kulturowej;

- roli Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innych organizacji dla polityk krajowych państw członkowskich w obszarze mediów.

Wiedza ta pozwala mu na podjęcie pracy w różnych instytucjach z szeroko pojętego rynku komunikacji oraz mediów, a także administracji publicznej.

Umiejętności

Absolwent posiada umiejętności merytoryczne oraz warsztatowe, dzięki którym jest przygotowany do wykonywania takich zadań, jak:

• identyfikowania zagrożeń w związku z rozwojem nowych technologii komunikacyjnych

umiejętność selekcji i krytycznego opracowania informacji dotyczących globalnej i europejskiej polityki medialnej,

• formułowanie opinii dotyczących problemów sektora komunikacji i mediów,

• samodzielne prowadzenie analizy oraz oceny polityki państwa oraz funkcjonowania instytucji medialnych w Polsce z punktu widzenia wytycznych Rady Europy i UE w obszarze mediów.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające mu na podjęcie współpracy z różnymi instytucjami szeroko pojętego rynku mediów i komunikacji, biznesu, kultury oraz administracji jako specjalista lub asystent przygotowujący dokumentację, samodzielne gromadzenie i opracowanie danych oraz formułowanie opinii w zakresie globalnego i europejskiego rynku mediów.

Inne kompetencje

Zdobyte umiejętności pozwalają mu na pracę ekspercką w zakresie programów wspierających media, kulturę i edukację medialną.

Metody i kryteria oceniania:

Test egzaminacyjny obejmuje wiedzę nabytą podczas uczestnictwa na wykładach. Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie minimum 60% wymaganej punktacji

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Jaskiernia
Prowadzący grup: Bogdan Andruszczenko, Michał Głowacki, Alicja Jaskiernia, Jan Manicki, Dagmara Sidyk-Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Jaskiernia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)