Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe warsztaty - fotografia i tekst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z3JWFT-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowe warsztaty - fotografia i tekst
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne poznanie, z uwzględnieniem kontekstu fotografii, formy naukowo-literackiej typu Esej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z definicją, historią, rodzajami i stylami esejów; czytają i analizują przykłady esejów o fotografii oraz teksty mogące być dla skonstruowania takiego eseju pomocne - interpretujące fotografię, szukające odpowiedzi na miejsce fotografii we współczesnym świecie, socjologiczne, filozoficzne, krytyczne, także fragmenty wybranej beletrystyki, pamiętników, szkice oraz wiersze. Po poznaniu sposobów konstruowania esejów studenci tworzą własne eseje o fotografii.

Literatura:

K. Dybciak, Inwazja eseju, [w] „Pamiętnik Literacki” 1977

W.Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, 2010

M. Krzanicki, Fotografia i propaganda: polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym (rozdział: Obraz świata), Universitas 2013;

J. Berger, Sposoby widzenia, Aletheia 2008 oraz O patrzeniu, Aletheia 1999

M. Michałowska, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, UAM, 2012

F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, 2012

W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, NCK 2015

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Aletheia, 2011

H. Lethen, Cień fotografa. Obrazy i rzeczywistość, Universitas, 2016

R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2010

S. Sontag, O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009

A. Ligocki, Czy istnieje fotografia socjologiczna?, Wydawnictwo Literackie, 1987

S. Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Świat Literacki, 2005

T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, [w] „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 5/6

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza: potrafi rozpoznać esej na tle innych form literacko-naukowych i publicystycznych, zna jego genezę, konstrukcję, rodzaje, zna też autorów cenionych za eseje o fotografii oraz przykłady ich twórczości;

umiejętności: samodzielnie konstruuje i pisze teksty o fotografii zawiera-jące cechy eseju (maksymalnie zbliżone do tej formy pisemnej wypowie-dzi);

inne kompetencje: wie co to intertekstualność i próbuje stosować dialo-giczność we własnych tekstach; prawidłowo cytuje i przytacza wypowiedzi i fragmenty utworów, prawidłowo tworzy bibliografię;

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie, frekwencja, aktywność) - 25 proc.

- śródsemestralne pisemne teksty kontrolne - 20 proc.

- pisemna praca semestralna (esej) - 55 proc.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)