Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z1EKME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej

Pełny opis:

Wykład wprowadza słuchaczy w problematykę ekonomicznych aspektów funkcjonowania środków komunikowania masowego oraz zarządzania firmami medialnymi, kształtowania się rynkowych struktur mediów i ich wpływem na działalność. Istotnym aspektem jest uwzględnienie zmian dokonujących się w świecie technologii komunikowania oraz ogólnych procesów rozwojowych takich jak globalizacja, fragmentacja popytu, koncentracja kapitału.

Literatura:

Wykład ma charkter autorski i w znacznym stopniu opiera się na publikacjach książkowych i artykułowych wykładowcy. W szerokim zakresie uwzględnia się ponadto literaturę zagraniczną, w tym najnowsze publikacje czasopiśmiennicze i książkowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Podstawowa wiedza zakresu ekonomicznych uwarunkowań działalności mediów, rozwoju nowoczesnych form komunikowania, rozumienia istoty mediów, jako dóbr ekonomicznych, rynku, konkurencji, formułowania strategii postępowania, znaczenia twórczości, wpływu reklamy i nowych technologii na funkcjonowanie systemów komunikowania.

Umiejętności: Głębsze zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych (konkurencyjnych) uwarunkowań działalności mediów. Ukształtowanie podstaw dla pracy w mediach, jako w przedsięwzięciach ekonomicznych, komercyjnych, przede wszystkim na stanowiskach zarządczych różnego szczebla. Absolwenci mogą z większym zrozumieniem tworzyć tez własne przedsięwzięcia medialne.

Kompetencje: Absolwenci uzyskują podstawy dla rozwoju zawodowego w mediach na różnych poziomach kierowania i organizowania firm i przedsięwzięć medialnych; początkowo jako asystenci, analitycy rynku (konkurencji, nowych produktów); kompetencja w zakresie analizy danych marketingowych i wskaźników badań rynkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)