Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe warsztaty - fotografia i tekst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-D3JWFT-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowe warsztaty - fotografia i tekst
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel zajęć to teoretyczne i praktyczne poznanie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu fotografii, formy literacko-naukowej typu Esej. W części teoretycznej studenci poznają przykłady esejów o fotografii (i o innych obrazach z zakresu sztuk wizualnych, są to całe teksty lub ich fragmenty) wybranych autorów polskich i zagranicznych; analizują wskazane teksty pod kątem ich budowy, konstrukcji, języka, narzędzi stylistycznych, sposobów wykorzystywania fotografii i wiedzy o niej dla wzmocnienia retoryki przekazu; dowiadują się, że literacki esej o fotografii jest de facto jej nadinterpretacją, fotografia stanowi w nim pretekst do rozważań kulturoznawczych, filozoficznych, historycznych, społecznych, także - osobistych. W części praktycznej studenci konstruują własne eseje. Są one obowiązkowe i stanowią podstawę dla oceny końcowej zaliczającej uczestnictwo w zajęciach.

Pełny opis:

"Językowe warsztaty - fotografia i tekst", których zwieńczeniem jest napisanie własnego eseju inspirowanego wybraną fotografią, rozpoczynają się od poznania i zdobycia umiejętności wyróżnienia spośród innych gatunków literackich figury retorycznej, którą jest Ekfraza. Ekfraza, jako forma mini opowieści inspirowanej fotografią, jest wstępem do poznania formy rozbudowanej, którą jest Esej. W tym kroku studenci zapoznają się już z definicją, historią, rodzajami i stylami esejów; czytają i analizują przykłady esejów o fotografii (ale i o obrazach - np. esej Zbigniewa Herberta o twórczości Piera della Francesca z tomu "Barbarzyńca w ogrodzie") oraz teksty mogące być dla skonstruowania takiego eseju pomocne - interpretujące fotografię, szukające odpowiedzi o miejsce fotografii we współczesnym świecie, socjologiczne, filozoficzne, krytyczne, także fragmenty wybranej beletrystyki, pamiętników, szkiców oraz wiersze. Po poznaniu sposobów konstruowania esejów studenci tworzą własne eseje o fotografii. W całym semestrze piszą trzy prace - dwa mini eseje jako wprawki językowe, jeden, pod hasłem: "Rola fotografii w filmie <Dym>", na podstawie filmu "Dym" Wayne'a Wanga, według scenariusza Paula Austera, drugi: "Fotografia a tekst w mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk", na podstawie wykładu pisarki "Czuły narrator" wygłoszonego z okazji otrzymania Nagrody Nobla 2018. Esej końcowy, zaliczający semestr, studenci tworzą na podstawie wybranej przez siebie fotografii, temat proponują i konstruują samodzielnie. Obowiązkowym elementem tej pracy jest wzbogacenie jej o cytaty z literatury pomocnej w opracowaniu wybranego tematu, przypisy, załączenie bibliografii.

Literatura:

R. Barthes, „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”, Aletheia, 2011.

J. Berger, „Sposoby widzenia”, Aletheia 2008 oraz „O patrzeniu”, Aletheia 1999.

P. Bernacki, „Przepisać obraz – kilka uwag na temat ekfrazy”, on-line: http://lyzkamleka.poezja-art.eu/wp-content/uploads/2013/07/ekfraza- Przepisać-obraz.pdf.

R. Caillois, „Odpowiedzialność i styl. Eseje o formach wyobraźni”, PIW 2019.

U. Czartoryska, „Fotografia - mowa ludzka”, Słowo/Obraz/Terytoria 2006.

J. Dehnel, "Fotoplastikon", Wydawnictwo W.A.B. 2009.

K. Dybciak, „Inwazja eseju”, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1977.

S. Edwards, „Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie”, Nomos 2014.

Z. Herbert, „Barbarzyńca w ogrodzie”, Wydawnictwo Test 1991.

H. Lethen, „Cień fotografa. Obrazy i rzeczywistość”, Universitas, 2016.

W. J. T. Mitchell, „Czego chcą obrazy?”, NCK 2015.

W. Nowicki, „Dno oka. Eseje o fotografii”, Wydawnictwo Czarne, 2010.

S. Sikora, „Fotografia. Między dokumentem a symbolem”, Świat Literacki, 2005.

S. Sontag, „O fotografii”, Wydawnictwo Karakter, 2009.

F. Soulages, „Estetyka fotografii. Strata i zysk”, Universitas, 2012

M. Skwara, S. Wysłouch, „Ut pictura poesis”, Słowo/Obraz/Terytoria 2006.

A. Ligocki, „Czy istnieje fotografia socjologiczna?”, Wydawnictwo Literackie, 1987.

T. Radziewicz, „Od ekfrazy do infrazy”, w: „Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury”, pod red. naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 167-181.

T. Wroczyński, „Esej – zarys teorii gatunku”, [w] „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 5/6.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza: potrafi rozpoznać ekfrazę i esej na tle innych form literackich, literacko-naukowych i publicystycznych, zna ich genezę, konstrukcję, rodzaje, zna też autorów cenionych za eseje o fotografii oraz przykłady ich twórczości;

umiejętności: samodzielnie konstruuje i pisze teksty o fotografii zawierające cechy eseju (maksymalnie zbliżone do tej formy pisemnej wypowiedzi);

inne kompetencje: wie co to intertekstualność, przekład intersemiotyczny i próbuje stosować dialogiczność we własnych tekstach; prawidłowo cytuje i przytacza wypowiedzi i fragmenty utworów, prawidłowo tworzy bibliografię;

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie, frekwencja, aktywność) - 25 proc.

- śródsemestralne pisemne teksty kontrolne - 20 proc.

- pisemna praca semestralna (esej) - 55 proc.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Janusz-Lorkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)