Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja analityk mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-D2SPAN-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja analityk mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska) - specjalizacje
Strona przedmiotu: http://lbm.uw.edu.pl/o-nas/funkcjonalnosc-lbm-uw
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są metodom badania produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów. Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, wykorzystywane zarówno w Polsce, jaki na świecie. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, etnografii, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości, okulografia etc. Uczestnicy zajęć będą również prowadzić własne badania, pod okiem prowadzącego (wsparcie, koordynacja, konceptualizacja)

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są metodom badania produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów. Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, wykorzystywane zarówno w Polsce, jaki na świecie. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, etnografii, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości, okulografia etc. Uczestnicy zajęć będą również prowadzić własne badania, pod okiem prowadzącego (wsparcie, koordynacja, konceptualizacja)

Literatura:

• M. Lisowska-Magdziarz: Analiza zawartości mediów. UJ. 2004

• P.B. Sztabiński i inni (red.): Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. IFiS PAN. 2004.

• K.T. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. PWN. 2000.

• R.D.Wimmer, J.R.Dominick: Mass media: metody badań. WUJ. Kraków 2008.

• E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. PWN. 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

 –zna podstawy teoretyczne badań społecznych i medioznawczychj;

 zna podstawowe metody i techniki stosowane do badania mediów w Polsce

KOMPETENCJE:

 potrafi się posługiwać różnymi metodami badawczymi;

 potrafi analizować i interpretować wyniki badań zwłaszcza uwzględniając błąd statystyczny (błąd próby);

 potrafi zinterpretować wyniki badań zwłaszcza oglądalności, słuchalności iczytelnictwa0

INNE KOMPETENCJE:

 orientuje się w sposobach organizacji i przeprowadzania badań

 rozumie użyteczność badań medioznawczych dla celów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzenie różnych badań FGI, IDI, CAWi, CAPI, CATI, analiza zawartości, dyskursu, analiza wizerunku, analizy okulograficzne - triangulowane metody badawcze w ramach różnych projektów

Zaliczenie związane jest z bardzo aktywną pracą badawczą przy projektach oraz obecnością na zajęciach (max 2 nieobecności)

Praktyki zawodowe:

Prowadzenie różnych badań FGI, IDI, CAWi, CAPI, CATI, analiza zawartości, dyskursu, analiza wizerunku, analizy okulograficzne - triangulowane metody badawcze w ramach różnych projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: Tomasz Gackowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)