Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z3FIRA
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse i rachunkowość
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają, przede wszystkim, na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwach, struktury dokumentów księgowych oraz głównych wskaźników określających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Ponadto zajęcia obejmą kwestie związane ze strukturą rynku finansowego w Polsce, instrumenty i instytucje rynku kapitałowego oraz regulacje z zakresu finansów i rachunkowości.

Pełny opis:

Finanse przedsiębiorstw:

• Wprowadzenie do nauki o finansach;

• Istota i struktura rynku finansowego;

• Rola finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

• Źródła kapitału w przedsiębiorstwie i jego struktura;

• Wykorzystanie dźwigni w finansach przedsiębiorstw;

• Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw;

• Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa;

• Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych;

• Krótkoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw; kapitał obrotowy brutto, kapitał pracujący i jego znaczenie dla płynności firmy;

• Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja z uwzględnieniem bieżących rozwiązań prawno-podatkowych w tym zakresie;

• Rynek kapitałowy a giełda papierów wartościowych;

• Instrumenty i instytucje rynku kapitałowego;

• Podstawy finansów publicznych;

• Podstawowe zagadnienia dotyczące integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej

Podstawy rachunkowości

• Zasady i regulacje prawne rachunkowości;

• Majątek przedsiębiorstwa i jego podział;

• Treść i układ bilansu;

• Ustalanie wyniku finansowego

• Struktura rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

• Międzynarodowe standardy rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR i MSSF, US GAAP)

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Cieślik, M. Postuła (red.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.;

K. Marecki (red.), Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.;

M. Gmytrasiewicz, Rachunkowość podstawowe założenia i zasady, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.;

G. Świderska, ABC rachunkowości dla menedżera, POLTEXT, 2000.;

Literatura uzupełniająca:

M. Postuła (red.), Finanse firmy w decyzjach menedżerskich., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.;

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin, 1996.

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.

Artykuły naukowe oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych;

• Opisuje istotę̨, znaczenie i funkcje rachunkowości w działalności gospodarczej;

• Zna zakres informacji finansowej zawarty w sprawozdawczości finansowej i realizowane przez tę sprawozdawczość́ funkcje.

Umiejętności:

• Student potrafi dokonać oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa za pomocą

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe – pisemny test (pytania zamknięte i otwarte), zadania wykonywane na zajęciach, ćwiczenia w grupach (prezentacje).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)