Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-D6KUJE-LMM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura językowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 6 semestr, 3 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
LM-DZIENNE I STOPNIA 6 semestr, 3 rok (Spec: Logistyka i marketing w mediach)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności dotyczących używania języka polskiego. Studenci poznają pojęcia z zakresu m.in. kultury języka i stylistyki oraz ogólne sposoby radzenia sobie z trudnościami językowymi, jak również rozwijają kompetencje związane z wybranymi zagadnieniami szczegółowymi.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności dotyczących używania języka polskiego. Studenci poznają pojęcia z zakresu m.in. kultury języka i stylistyki (błąd, poziomy normy, poprawność, stosowność) oraz ogólne sposoby radzenia sobie z trudnościami językowymi (słowniki, poradnie itp.), jak również rozwijają kompetencje związane z wybranymi zagadnieniami szczegółowymi (m.in. odmiana słów, budowa zdania).

Podczas wykładu omówione zostaną następujące kwestie:

1. Podstawowe pojęcia kultury języka: błąd, norma wzorcowa i użytkowa.

2. Podstawowe cechy dobrego stylu.

3. Poprawność fleksyjna.

4. Poprawność leksykalna.

5. Poprawność składniowa.

Literatura:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2013.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2016 (hasła problemowe).

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci:

1. wiedzą, jakie środki językowe sprzyjają dobremu stylowi,

2. rozumieją pojęcia błędu i normy językowej (wzorcowej i użytkowej), poprawności i stosowności językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci:

1. w swoich wypowiedziach nie popełniają błędów gramatycznych i leksykalnych,

2. potrafią znaleźć pomoc w razie kłopotów językowych (słowniki, poradnie językowe).

INNE KOMPETENCJE

Studenci używają języka świadomie, nie traktując go wyłącznie jako narzędzia do przekazywania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość lektur i treści wykładów.

Egzamin pisemny w formie testu.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen końcowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)