Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie językowe prac dyplomowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-FAK-D-OJPD
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opracowanie językowe prac dyplomowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Wykłady fakultatywne dla I STOPNIA- sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pisania prac dyplomowych. Uczestnicy zajęć będą zdobywać umiejętności praktyczne – będą się uczyć, jak dobierać środki językowe, żeby tekst był spójny, poprawny językowo i stylistycznie.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. wyróżniki stylu naukowego,

2. wpływ stylu potocznego na styl naukowy,

3. tytuł i temat pracy dyplomowej,

4. struktura pracy dyplomowej,

5. zasady wykorzystania cudzej myśli we własnym tekście, problem plagiatu,

6. techniki wykorzystywane w tekstach naukowych,

7. poprawność leksykalna w pracy dyplomowej,

8. edytorskie przygotowanie pracy dyplomowej,

9. ortografia i interpunkcja w tekstach naukowych,

10. poprawność składniowa w pracy dyplomowej.

Literatura:

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tł. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2019

Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2013

Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Monika Zaśko-Zielińska, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018

Wielki słownik ortograficzny PWN, red. Edward Polański, Warszawa 2021

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 2002

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2013

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci:

1. znają zasady kompozycji pracy dyplomowej,

2. znają zasady cytowania i sposoby wprowadzania cytatów do własnego tekstu.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci:

1. potrafią przygotować tekst poprawny pod względem edytorskim,

2. umieją sporządzić przypisy i bibliografię.

INNE KOMPETENCJE

Studenci swobodnie posługują się stylem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci będą:

1. pracować z tekstami,

2. rozwiązywać testy jedno- i wielokrotnego wyboru,

3. rozwiązywać zadania otwarte.

Ocenianie ciągłe.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen końcowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład fakultatywny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)