Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja prasowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z6SPPR-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja prasowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr, 3 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Specjalizacja składa się z ośmiu modułów tematycznych: informacja, wywiad, sylwetka, komentarz, recenzja, felieton, publicystyka, reportaż.

Zajęcia prowadzone sa przez:

dziennikarzy Fundacji Reporterów - mgr Beata Biel, mgr Anna Gielewska, mgr Wojciech

Cieśla, mgr Mariusz Jałoszewski, mgr Paweł Reszka

Kontakt:

beata.biel@fundacjareporterow.org, tel. 883 953 565

Wymiar zajęć: 48 godzin

Termin zajęć: soboty, godz. 10:45-15:30

Miejsce zajęć: ul. Bednarska 2/4, sala 007

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter wykładów i warsztatów. Formuła zajęć w dużej mierze oparta będzie na tzw. case studies i otwartych dyskusjach. Praktyczny. Kluczowym założeniem jest nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy studentom, ale także wzbudzenie w nich pasji do dziennikarstwa, do reportażu jako gatunku, do chęci pozyskiwania wiedzy i poszerzania jej, ale także do krytycznego podejścia do dziennikarstwa i różnych jego przejawów.

Zajęcia będą bazowały na angażujących, prawdziwych i przydatnych przykładach. Wśród zagadnień, które będą poruszone na poszczególnych zajęciach, znajdą się m.in.

● wszystkie twarze reportażu - prasowy, radiowy, telewizyjny, multimedialny, wojenny, polityczny, wcieleniowy, itd.

● wywiad w reportażu; umiejętność pozyskania rozmówcy, poprowadzenia go; human story, teksty polityczne

● wszystko zaczyna się od dobrego researchu - jak szukać, by znaleźć, jak przygotowywać dokumentację, rozpoczynać pracę nad materiałem

● źródła informacji - bazy danych, źródła osobowe, crowdsourcing

● fact-checking - weryfikacja informacji i źródeł, w tym osobowych

● praca z otwartymi zasobami

● dziennikarz a prawo - prawne aspekty pracy dziennikarskiej, jak pisać, by nie narażać się na kłopoty prawne, ale i jak pisać o prawie, by pisać ciekawie

TERMIN - WYKŁADOWCA - TEMAT

16.02 - Paweł Reszka - teoretyczne podstawy reportażu, felietonu i recenzji, reportaż wcieleniowy, inne spojrzenie: reportaż w świecie dźwięku (gość: Michał Żakowski, Polskie Radio)

02.03 - Paweł Reszka, Wojciech Cieśla - felieton, na przykładzie Tygodnika Powszechnego, reportaż wojenny i z terenów konfliktów, praca korespondenta zagranicznego, inne spojrzenie: obraz w reportażu (gość: Wojciech Grzędziński, fotoreporter), narzędzia dziennikarskiego researchu online

16.03 - Wojciech Cieśla - narzędzia dziennikarskiego researchu online, dziennikarstwo śledcze w dobie 2.0, inne spojrzenie: gość Maciej Duda

30.03 - Beata Biel - fact-checking, inne spojrzenie: reportaż w świecie liczb

13.04 - Mariusz Jałoszewski - reportaż sądowy

18.05 - Anna Gielewska - dziennikarstwo polityczne: reportaż, sylwetka, biografia

01.06 - Anna Gielewska, Mariusz Jałoszewski - dziennikarstwo polityczne, praca z informacją publiczną, pułapki prawne, jak czytać akta

15.06 - Beata Biel - inne spojrzenie: reportaż w świecie wideo i internetu, podsumowanie

Literatura:

Studenci z wyprzedzeniem będą informowani o konieczności zapoznania się z twórczością wybranych redakcji/dziennikarzy.

Efekty uczenia się:

Student m.in.

● ma wiedzę o gatunkach dziennikarskich, przede wszystkim o różnych wymiarach reportażu

● działa w sposób kreatywny, potrafi wymyślać tematy i dobierać do nich odpowiednią formę dziennikarską

● umie weryfikować tematy, pozyskiwane informacje; zna zasady fact-checkingu oraz najważniejsze narzędzia

● potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować/ignorować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz sposobów, w tym informację publiczną

● wie jak pozyskiwać bohaterów i rozmówców, jak z nimi pracować

● ma wiedzę o prawnych uwarunkowaniach pracy dziennikarskiej, realizacji tematów śledczych i politycznych

● potrafi szukać inspiracji dziennikarskich i wykorzystywać je do rozwoju swojego zawodowego potencjału

● rozbudza swoją pasję dziennikarską i dąży do jej doskonalenia i praktycznego wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularny i aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Dodatkowa nieobecność może zostać odrobiona poprzez zadanie wyznaczone przez wykładowcę, którego nieobecność dotyczy.

2. Uczestnictwo w zadaniach praktycznych realizowanych podczas zajęć.

3. Punktualność w oddawaniu prac zadanych przez wykładowcę (minimum 2). Prace muszą spełniać warunek odpowiedniej wartości merytorycznej i stylistycznej.

4. Przygotowanie końcowej pracy własnej we wskazanym przez wykładowcę zakresie. W przypadku należytego spełnienia warunków 1-3, student może być zwolniony z warunku nr 4.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: Monika Janusz-Lorkowska, Łukasz Szurmiński, Anna Tomiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)