Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja prasowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z5SPPR-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja prasowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr, 3 rok (spec: Dziennikarska) - Specjalizacje
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Specjalizacja składa się z ośmiu modułów tematycznych: informacja, wywiad, sylwetka, komentarz, recenzja, felieton, publicystyka, reportaż.

Pełny opis:

Specjalizacja składa się z ośmiu modułów tematycznych. Każdy z nich prowadzony jest przez inną osobę – czynnego zawodowo dziennikarza. Praca na zajęciach polega na pisaniu oraz omawianiu tekstów prasowych pod kątem poszczególnych gatunków dziennikarskich. W ciągu wszystkich semestrów specjalizacji student ma się zapoznać z ośmioma najważniejszymi w pracy dziennikarza prasowego gatunkami: informacja, wywiad, sylwetka, komentarz, recenzja, felieton, publicystyka, reportaż. Podczas ćwiczeń prowadzonych przez dziennikarzy studenci zapoznają się z wymogami poszczególnych gatunków dziennikarskich zarówno w teorii jak i praktyce. Podczas trwania każdego modułu student musi przygotować kilka prac związanych z danym gatunkiem, które następnie są sprawdzane przez dziennikarza i omawiane na zajęciach. W zależności od trybu studiów na każdy moduł tematyczny przeznaczone zostało od 15 do 30 godzin ćwiczeń.

Literatura:

Głodowski W., Wywiad czyli rozmowa na temat, Warszawa 1999

Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006

Kąkolewski K., Co u pana słychać”, Warszawa 1973

Kąkolewski K., „Wańkowicz krzepi”, Warszawa 1978

Torańska T., „Oni”, Londyn 1985, Warszawa 2000 , 2004

Torańska T.„Są. Rozmowy o dobrych uczuciach”, Warszawa 2008

Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, tomy I i II, Kraków 1972 i 1981

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2005

Wydania książkowe znanych polskich recenzentów: Boya, Słonimskiego, Irzykowskiego, Waldorfa,

Szymborskiej, Masłonia (przykłady z prasy)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki dziennikarskie. Teoria-praktyka-język, Warszawa 2006

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Gatunki dziennikarskie, Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 2, Kraków 2000.

Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001.

W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach!, Kraków 1967.

M. Szulczewski, Informacja [w:] Teoria i praktyka dziennikarska. Wybrane zagadnienia, red. B. Golka, M. Kafka, Z. Mitzner, Warszawa 1964.

M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Adamowski Janusz (red), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2002

Domosławski Artur, Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004

Garlicki Bolesław, Metodyka dziennikarska, Kraków 1974

Jagielski Wojciech, Dobre miejsce do umierania, Warszawa 2005

Kapuściński Ryszard, Busz po polsku, Warszawa 1981

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 197

Łopieńska Barbara N., Łapa w łapę i inne reportaże, Warszawa 2004

Magdoń Andrzej, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000

Masłoń Krzysztof, Lekcja historii najnowszej, Kraków 2003

Snopkiewicz Jacek, To ucho!, Warszawa 1980

Szczygieł Mariusz, Gottland, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po zajęciach z tego przedmiotu student:

WIEDZA

1. wie jakie są najważniejsze gatunki dziennikarskie i rozumie ich specyfikę w prasie codziennej i tygodnikach; wie, jakie są główne cechy poszczególnych gatunków i umie pokazać te cechy w wybranym tekście

2 zna zasady przygotowania materiałów dziennikarskich w poszczególnych gatunkach; wie jak rozmawiać z ludżmi i jak postępować z uzyskanymi informacjami

2. wie czym jest research dziennikarski i zna zasady jego przygotowania

3. zna teksty klasyków poszczególnych gatunków, zwłaszcza reportaży, wywiadów i felietonów

4. wie czym jest redagowanie i adiustowanie tekstu

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie zbierac materiał i go pracować CZYLI umie przygotować teksty dziennikarskie wg różnych kryteriów gatunkowych

2. umie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety

3. umie przygotować i zorganizować pracę w zespole dziennikarskim

4. potrafi redagowac teksty innych autorów

INNE KOMPETENCJE

1. rozumie na czym polega związek etyki dziennikarskiej z warsztatem dziennikarskim,

2. zna podstawy etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

• Student musi oddać wymaganą przez prowadzącego dziennikarza liczbę prac, nie mniej niż dwie w ciągu trwania jednego modułu.

• Podczas zajęć należy omówić prace studentów - podczas trwania każdego z modułów należy ocenić przynajmniej dwie prace każdego studenta

• Ocenia się również aktywność studenta podczas zajęć, przede wszystkim umiejętność analizowania tekstów

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: Beata Biały, Anna Dąbrowska, Monika Janusz-Lorkowska, Łukasz Szurmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: Łukasz Szurmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)