Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski system medialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-Z4PSME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polski system medialny
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. dziennikarstwo)
DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. fot, pras, rek, wyd)
DM-ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (spec. PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę dotyczącą organizacji, struktury i zasad funkcjonowania współczesnego systemu medialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewolucji po roku 1989 oraz rozwoju w przyszłości. Kolejno omawiane są: prasa (dzienniki i czasopisma), kolportaż, radiofonia publiczna i komercyjna, telewizja publiczna i komercyjna, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, agencje prasowe. Poszczególne typy mediów traktowane są jako trwałe elementy systemu, tzn. pozostające względem siebie i otoczenia społecznego w układzie uporządkowanym i skoordynowanym. Szczególny nacisk został położony na ukazanie licznych uwarunkowań ekonomicznych, społeczno-politycznych i cywilizacyjno-kulturowych, w których funkcjonują poszczególne instytucje medialne. Wiele uwagi poświęca się szczegółowym zagadnieniom związanym z procesem transformacji współczesnego systemu medialnego i jego społecznymi konsekwencjami (np. komercjalizacja treści mediów).

Literatura:

Bauer Z., Chudziński E. – Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2000.

Gluza R. [red.] – Media w Polsce. Poznań 1999.

Goban-Klas T. – Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa 2005.

Grzybczak J. – Społeczny klimat wokół polskich mediów w latach 1989-1999. „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 3/4.

Jakubowicz K. – Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa 2007.

Jędrzejewski S. – Radio-renesans. Od monopolu do konkurencji. Warszawa 1997.

Kopper G., Rutkiewicz I., Schliep K. – Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995. Kraków 1996.

Mielczarek T. – Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-1997. Kielce 1998.

Sonczyk W. – Media w Polsce. Zarys problematyki. Warszawa 1999.

Sonczyk W. – Wątpliwości związane z definicją normatywną pojęcia „prasa”. „Media-Kultura-Społeczeństwo” 2008, nr 3, s. 45-54.

Sonczyk W. – Kolportaż prasy w Polsce do roku 1989. „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 80-88.

Załubski J. – Media i medioznawstwo. Studia i szkice. Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student:

WIEDZA

1. zna historię kształtowania się systemu medialnego w Polsce

2. zna główne wyznaczniki współczesnego systemu medialnego

3. zna strukturę systemu medialnego i jej główne elementy składowe

4. zna relacje między państwem jako systemem a systemem medialnym

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wskazać główne cechy typologiczne mediów

2. umie określić zasady działalności mediów publicznych i komercyjnych

3. umie wskazać główne procesy dokonujące się na rynku medialnym

4. umie wskazać zagrożenia dla rozwoju mediów

INNE KOMPETENCJE

1. rozumie na czym polega społeczna odpowiedzialność dziennikarzy i mediów w społeczeństwie obywatelskim

2. potrafi w korzystny dla swego rozwoju sposób dobrać sobie optymalną ofertę medialną

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie egzaminu student powinien wykazać się wiedzą na temat podstaw prawnych, struktury i organizacji oraz zasad funkcjonowania systemu medialnego jako całości oraz umiejętnością samodzielnej prezentacji i oceny różnych zagadnień szczegółowych z tym związanych

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gajlewicz-Korab
Prowadzący grup: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Jan Manicki, Jacek Mikucki, Dagmara Sidyk-Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)